Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.3.1.2.Rendes objecte d'imputació

Únicament s'imputarà la renda positiva obtinguda per l'entitat no resident que provingui de cada una de les fonts indicades a l'article 91.2 de la Llei de l'IRPF.Quan l'entitat participada sigui resident de països o territoris qualificats reglamentàriament com a paradisos fiscals es presumirà, tret de prova en contrari, que la renda obtinguda procedeix de les esmentades fonts.

En resum, les fonts d'on han de ser procedents les rendes positives a imputar són:

 1. RENDES QUE NO ES DERIVIN D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

  1. Titularitat de béns immobles i drets reals que recaiguin sobre els mateixos no afectes a activitats empresarials.

  2. Participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat i cessió a tercers de capitals propis.

  3. Transmissió dels béns i drets referits en les lletres anteriors, que generin guanys i pèrdues patrimonials.

  No s'imputaran les rendes previstes en aquest número:

  • Quan la suma dels seus imports sigui inferior al 15 per 100 de la renda total o al 4 per 100 dels ingressos totals de l'entitat no resident (o del conjunt de les entitats no residents pertanyents a un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç).

  • Quan procedeixin d'entitats en les quals l'entitat no resident participi, directament o indirectament, en més del 5 per 100, sempre que aquesta dirigeixi i gestioni les participacions mitjançant la corresponent organització de mitjans materials i personals;i els ingressos de les entitats de les quals s'obtinguin les rendes siguin procedents almenys en el 85 per 100 de l'exercici d'activitats empresarials.

 2. RENDES DERIVADES D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

  Només s'imputaran rendes positives provinents d'activitats empresarials quan es tracti d'activitats creditícies, financeres, asseguradores i de prestació de serveis (excepte els directament relacionats amb les activitats d'exportació), i sempre que l'entitat no resident desenvolupi les esmentades activitats fonamentalment amb persones o entitats vinculades en el sentit de l'article 16 del text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats.

  A més només s'inclourà la renda positiva derivada d'aquestes activitats que es realitzin amb persones o entitats vinculades i residents en territori espanyol, quan determinin despeses fiscalment deduïbles per a les esmentades persones residents.