Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.3.1.3. Deducció per doble imposició internacional (règim de transparència fiscal internacional)

Serà deduïble de la quota líquida l'impost o gravamen efectivament satisfet a l'estranger per raó de la distribució dels dividends o participacions en beneficis, sigui conforme a un conveni per evitar la doble imposició o d'acord amb la legislació interna del país o territori de què es tracti, en la part que correspongui a la renda positiva inclosa en la base imposable.

Aquesta deducció es practicarà encara que els impostos corresponguin a períodes impositius diferents d'aquell en què es va realitzar la inclusió.

En cap cas es deduiran els impostos satisfets en països o territoris qualificats reglamentàriament com paradisos fiscals.

Aquesta deducció no podrà excedir la quota íntegra que a Espanya correspondria pagar per la renda positiva inclosa en la base imposable. Aquest límit no és controlat pel programa. Per això, haurà d'indicar-se la quantia dels impostos deduïbles en tributació individual i en tributació conjunta, en cas que l'import deduïble fora diferent en cada cas.

L'import de la deducció per doble imposició internacional haurà de consignar-se en la casella  0588 de la pàgina 17 de la declaració.