Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.3.1.4. Altres qüestions

A més, ha de tenir-se en compte, entre d'altres, les següents qüestions:

INTEGRACIÓ EN LA BASE IMPOSABLE

Les rendes positives de cadascuna de les fonts esmentades s'imputaran en la base imposable general, d'acord amb el que preveu l'article 45 de la Llei de l'impost.

DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS

No s'integraran en la base imposable els dividends o participacions en beneficis distribuïts per l'entitat no resident en la part que correspongui a la renda positiva que hagi estat imputada. El mateix tractament s'aplicarà als dividends a compte.

En cas de distribució de reserves s'atendrà a la designació continguda en l'acord social, entenent-se aplicades les últimes quantitats abonades a aquestes reserves.

TRANSMISSIÓ DE LA PARTICIPACIÓ

Per calcular la renda derivada de la transmissió de la participació, directa o indirecta, s'usaran les regles contingudes en el paràgraf a) de l'apartat 7 del D.T vint-i-dosena del text refós de la LIS, en relació amb la renda positiva imputada en la base imposable. Els beneficis socials a què es refereix l'esmentat precepte seran els corresponents a la renda positiva imputada.

OBLIGACIONS FORMALS

Els contribuents als qui sigui aplicable aquest règim d'imputació hauran de presentar conjuntament amb la declaració d'IRPF les següents dades relatives a l'entitat no resident:

  • Nom o raó social i lloc del domicili social.

  • Relació d'administradors.

  • Balanç i compte de pèrdues i guanys.

  • Import de les rendes positives que hagin de ser incloses en la base imposable.

  • Justificació dels impostos satisfets respecte de la renda positiva que hagi de ser inclosa en la base imposable.

CONVENIS INTERNACIONALS I RÈGIMS FORALS

El règim de transparència fiscal internacional s'entendrà sens perjudici del que disposen els tractats i convenis internacionals que hagin passat a formar part de l'ordenament intern i dels règims tributaris forals de Concert i Conveni Econòmic en vigor, respectivament, en els Territoris Històrics del País Basc i a la Comunitat Foral de Navarra.