Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.3.1.4.Altres qüestions

A més, s'ha de tenir en compte, entre altres, les següents qüestions:

INTEGRACIÓ EN LA BASE IMPOSABLE

Les rendes positives de cada una de les fonts citades s'imputaran en la base imposable general, d'acord amb el previst a l'article 45 de la Llei de l'Impost.

DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS

No s'integraran a la base imposable els dividends o participacions en beneficis distribuïts per l'entitat no resident en la part que correspongui a la renda positiva que hagi estat imputada.El mateix tractament s'aplicarà als dividends a compte.

En cas de distribució de reserves s'atendrà la designació continguda en l'acord social, entenent-se aplicades les últimes quantitats abonades a les esmentades reserves.

TRANSMISSIÓ DE LA PARTICIPACIÓ

Per calcular la renda derivada de la transmissió de la participació, directa o indirecta, es faran servir les regles contingudes en el paràgraf a) de l'apartat 7 de la D.T vint-i-dosena del text refós del LIS, en relació amb la renda positiva imputada en la base imposable.Els beneficis socials a què es refereix l'esmentat precepte seran els corresponents a la renda positiva imputada.

OBLIGACIONS FORMALS

Els contribuents a qui sigui aplicable aquest règim d'imputació hauran de presentar conjuntament amb la declaració de IRPF les següents dades relatives a l'entitat no resident:

  • Nom o raó social i lloc del domicili social.

  • Relació d'administradors.

  • Balanç i compte de pèrdues i guanys.

  • Import de les rendes positives que hagin de ser incloses en la base imposable.

  • Justificació dels impostos satisfets respecte de la renda positiva que hagi de ser inclosa en la base imposable.

CONVENIS INTERNACIONALS I RÈGIMS FORALS

El règim de transparència fiscal internacional s'entendrà sense perjudici del disposat als tractats i convenis internacionals la qual cosa hagin passat a formar part de l'ordenació interna i dels règims tributaris forals de Concert i Conveni Econòmic en vigor, respectivament, als Territoris Històrics del País Basc i a la Comunitat Foral de Navarra.