Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.5.Imputació de rendes per la participació en institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en paradisos fiscals

Els contribuents de l'IRPF que participin en institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en països o territoris qualificats reglamentàriament com paradisos fiscals.

Aquest règim d'imputació de rendes resulta aplicable a La renda que cada any ha d'imputar-se en la part general de la base imposable ve determinada per la diferència positiva entre el valor liquidatiu de la participació al dia del tancament del període impositiu i el seu valor d'adquisició a l'inici de l'esmentat període. A aquests efectes, es presumirà, llevat que hi hagi una prova en contra, que aquesta diferència és el 15 per 100 del valor d'adquisició de l'acció o participació.
La quantitat imputada es considerarà major valor d'adquisició de l'acció o participació. Per part seva, els beneficis distribuïts per la institució d'inversió col·lectiva no s'imputaran i minoraran el valor d'adquisició de la participació.

Emplenament:

Haurà d'incloure en les caselles habilitades, tant el nom de la Intitución olectiva, com l'import que és procedent imputar.