Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.5.Imputación de rendes per la participació en institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en paraisos fiscals

Els contribuents de l'IRPF que participin en institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en països o territoris qualificats reglamentàriament com a paradisos fiscals.

El present règim d'imputació de rendes resulta aplicable a La renda que cada any s'ha d'imputar en la part general de la base imposable ve determinada per la diferència positiva entre el valor liquidatiu de la participació al dia del tancament del període impositiu i el seu valor d'adquisició a l'inici de l'esmentat període.A aquests efectes, es presumirà, tret de prova en contrari, que aquesta diferència és el 15 per 100 del valor d'adquisició de l'acció o participació.
La quantitat imputada es considerarà més valor d'adquisició de l'acció o participació.Per la seva part, els beneficis distribuïts per la institució d'inversió col·lectiva no s'imputaran i minoraran el valor d'adquisició de la participació.

Emplenament:

Haurà d'incloure a les caselles habilitades, tant el nom de la Intitución olectiva, com l'import que és procedent imputar.