Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.12.2. Errors o omissions en perjudici del contribuent

SOL·LICITUD DE RECTIFICACIÓ D'AUTOLIQUIDACIÓ.

Si va declarar indegudament alguna renda exempta de l'Impost, va computar ingressos per un import superior al degut, va oblidar deduir alguna despesa fiscalment admissible o va ometre alguna deducció a la que tenia dret, i en conseqüència l'obligat tributari consideri que s'ha produït un perjudici dels seus interessos legítims es podrà instar la rectificació de l'autoliquidació en els termes previstos en l'article 120.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i en la seva normativa reglamentària de desenvolupament.

El programa habilita, a opció del contribuent, el poder presentar la sol·licitud de rectificació mitjançant l'opció que s'habilita en la pròpia Renda Web, marcant la casella 127. Una vegada marcada aquesta casella la declaració tindrà tots els efectes d'una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació.

Per això el contribuent complimentarà la modificació si escau de la declaració presentada, que comprendrà a més de les dades correctament reflectides en l'autoliquidació originària, els de nova inclusió o modificació.

Haurà de marcar la casella 127 de la pàgina  3 de la declaració dins l'apartat"Sol·licitud de rectificació d'autoliquidació"i consignar les dades corresponents a la regularització, en d'epígraf  O de la pàgina 19. A aquest efecte, s'indicarà el resultat per ingressar d'anteriors autoliquidacions o liquidacions administratives corresponents a l'exercici 2018 (casella 0620)). També haurà de fer-se constar en la casella  0636 el Nombre de justificant de l'autoliquidació de la qual rectificació se sol·licita.

Si la sol·licitud de rectificació és sobre una declaració conjunta, haurà d'introduir les modificacions necessàries a cadascuna de les declaracions individuals, i seguidament marcar en la declaració conjunta de sol·licitud de rectificació, i presentar aquesta última.

Els càlculs realitzats pel programa es recolliran en l'apartat"O" de la pàgina 19 de la declaració i en el document d'ingrés (model 100).

Haurà de complimentar els apartats corresponents al núm. de justificant de la declaració que es rectifica i el resultat d'aquesta, tant si fora per ingressar com per retornar.