Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.12.2.Errors o omissions en perjudici del contribuent

SOL·LICITUD DE RECTIFICACIÓ D'AUTOLIQUIDACIÓ.

Si va declarar indegudament alguna renda exempta de l'Impost, va computar ingressos per import superior al degut, va oblidar deduir alguna despesa fiscalment admissible o va ometre alguna deducció que tenia dret, i en conseqüència l'obligat tributari consideri que s'ha produït un perjudici dels seus interessos legítims es podrà instar la rectificació de l'autoliquidació en els termes previstos a l'article 120.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i en la seva normativa reglamentària de desenvolupament.

El programa habilita, a opció del contribuent, el poder presentar la sol·licitud de rectificació mitjançant l'opció que s'habilita en la mateixa Renda Web, marcant la casella 127. Una vegada marcada l'esmentada casella la declaració tindrà tots els efectes d'una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació.

Per a això el contribuent emplenarà la modificació en el seu cas de la declaració presentada, que comprendrà a més de les dades correctament reflectides en l'autoliquidació originària, els de nova inclusió o modificació.

Haurà de marcar la casella 127 de la pàgina 3 de la declaració dins de l'apartat "Sol·licitud de rectificació d'autoliquidació" i consignar les dades corresponents a la regularització, en d'epígraf O de la pàgina 19.A tal efecte, s'indicarà el resultat a ingressar d'anteriors autoliquidacions o liquidacions administratives corresponents a l'exercici 2018 (casella 0620) ). També s'haurà de fer constar a la casella 0636 el Número de justificant de l'autoliquidació la rectificació de la qual se sol·licita.

Si la sol·licitud de rectificació és sobre una declaració conjunta, haurà d'introduir les modificacions necessàries en cada una de les declaració individuals, i seguidament marcar en la declaració conjunta de sol·licitud de rectificació, i presentar aquesta última.

Els càlculs realitzats pel programa es recolliran en l'apartat "O" de la pàgina 19 de la declaració i al document d'ingrés (model 100).

Haurà de complimentar els apartats corresponents al núm. de justificant de la declaració que es rectifica i el resultat d'aquesta, tant si anés a ingressar com a per retornar.