Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.1. Accions i participacions admeses a negociació en mercats oficials

Quan l'alteració en el valor del patrimoni procedeixi de la transmissió a títol onerós de valors admesos a negociació en algun dels mercats secundaris oficials de valors definits en la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa als mercats d'instruments financers, i representatius de la participació en fons propis de societats o entitats, el guany o pèrdua es computarà per la diferència entre el seu valor d'adquisició i el valor de transmissió, determinat per la seva cotització en aquests mercats en la data en què es produeixi aquella o pel preu pactat quan sigui superior a la cotització.

Quan existeixin valors homogenis es considerarà que els transmesos pel contribuent són aquells que va adquirir en primer lloc (art. 37.2 Llei).

DRETS DE SUBSCRIPCIÓ

 Per la venda de drets de subscripció, aquests computaran com a guanys patrimonials, separadament de la venda d'accions. L'import obtingut per la transmissió de drets de subscripció procedents d'aquests valors o participacions tindrà la consideració de guany patrimonial per al transmitent durant el període impositiu en què es produeixi l'esmentada transmissió, considerant com a període de permanència dels drets el que correspongui als valors dels quals siguin procedents.

No obstant això, si l'import obtingut en la transmissió dels drets de subscripció arribés a ser superior al valor d'adquisició dels valors dels quals siguin procedents tals drets, la diferència tindrà la consideració de guany patrimonial per al transmitent, durant el període impositiu en què es produeixi la transmissió, considerant com a període de permanència dels drets el que correspongui als valors dels quals siguin procedents.

Quan no es transmeti la totalitat dels drets de subscripció, s'entendrà que els transmesos corresponen als valors adquirits en primer lloc (art. 37.2 Llei).

ACCIONS ALLIBERADES

  1. Accions totalment alliberades

    Quan es tracti d'accions totalment alliberades, el valor d'adquisició tant d'aquestes com de les que siguin procedents resultarà de repartir el cost total entre el nombre de títols, tant els antics com els alliberats que corresponguin; i es considerarà com antiguitat de les mateixes la que correspongui a les accions de les quals siguin procedents (art.37.2 Llei).

  2. Accions parcialment alliberades

    Quan es tracti d'accions parcialment alliberades, el seu valor d'adquisició serà l'import realment satisfet pel contribuent i la seva antiguitat serà la que correspongui segons la data de l'entrega.

DISTRIBUCIÓ DE LA PRIMA D'EMISSIÓ I REDUCCIÓ DE CAPITAL AMB DEVOLUCIÓ D'APORTACIONS

En el cas de distribució de la prima d'emissió d'accions o participacions, o de reducció de capital que tingui per finalitat la  devolució d'aportacions (art. 33.3.a) Llei), l'import obtingut minorarà, fins a la seva anul·lació, el valor d'adquisició de les accions o participacions afectades i l'excés que, si escau, resulti tributarà com a rendiment de capital mobiliari. Si la reducció de capital procedeix de beneficis no distribuïts, la totalitat de les quantitats percebudes per aquest concepte tributaran d'acord amb el que preveu l'apartat 1r de l'article 25.1.a) de la Llei.