Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.10. Extinció de rendes vitalícies o temporals

De l'extinció de rendes vitalícies o temporals, el guany o pèrdua patrimonial es computarà, per a l'obligat al pagament d'aquelles, per diferència entre el valor d'adquisició del capital rebut i la suma de les rendes efectivament satisfetes.