Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.11. Transmissió d'elements patrimonials a canvi d'una renda temporal o vitalícia

En les transmissions d'elements patrimonials a canvi d'una renda temporal o vitalícia, el guany o pèrdua patrimonial es determinarà per diferència entre el valor actual financer actuarial de la renda i el valor d'adquisició dels elements patrimonials transmesos, i s'imputarà al període impositiu en què es constitueixi la renda (art. 14.2.d) Llei).

Nota: Si l'element patrimonial transmès és l'habitatge habitual i el transmitent de la mateixa és major de 65 anys o una persona en situació de dependència severa o gran dependència, el guany patrimonial que pugui derivar-se d'aquesta operació està exempta.