Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.12.Transmissió o extinció de drets reals de plaer o gaudi sobre béns immobles

Quan el titular d'un dret real de plaer o gaudi sobre immobles efectuï la seva transmissió, o quan es produeixi la seva extinció, per al càlcul del guany o pèrdua patrimonial l'import real de l'adquisició es minorarà de forma proporcional al temps durant el qual el titular no hagués percebut rendiments del capital immobiliari.