Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.13. Incorporació de béns o drets que no derivin d'una transmissió

En les incorporacions de béns o drets que no derivin d'una transmissió, es computarà com a guany patrimonial el valor de mercat dels béns o drets que s'incorporen al patrimoni del contribuent.

Aquest tipus d'adquisicions de béns i drets (com són els guanys en el joc, per exemple) es consideraran guanys patrimonials de la persona a qui correspongui el dret a la seva obtenció o que les hagi obtingut directament.