Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.14. Operacions en el mercat de futurs i opcions

En les operacions realitzades en els mercats de futurs i opcions regulats pel Reial decret 1814/1991, de 20 de desembre, es considerarà guany o pèrdua patrimonial el rendiment obtingut quan l'operació no suposi la cobertura d'una operació principal concertada en el desenvolupament de les activitats econòmiques realitzades pel contribuent, cas en què tributaran com a rendiments d'aquestes activitats.