Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.14.Operacions al mercat de futurs i opcions

En les operacions realitzades en els mercats de futurs i opcions regulats pel Reial Decret 1814/1991, de 20 de desembre, es considerarà guany o pèrdua patrimonial el rendiment obtingut quan l'operació no suposi la cobertura d'una operació principal concertada en el desenvolupament de les activitats econòmiques realitzades pel contribuent, en el cas del qual tributaran com rendiments de les esmentades activitats.