Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.15. Guanys patrimonials no justificats

Tindran la consideració de guanys de patrimoni no justificats els béns o drets de la qual tinença, declaració o adquisició no es correspongui amb la renda o patrimoni declarats pel contribuent, així com la inclusió de deutes inexistents en qualsevol declaració per aquest Impost o per l'impost sobre el patrimoni, o el seu registre en els llibres o registres oficials.

Els guanys patrimonials no justificats s'integraran en la base liquidable general del període impositiu respecte del que es descobreixin, llevat que el contribuent provi suficientment que ha estat titular dels béns o drets corresponents des d'una data anterior a la del període de prescripció.

Els guanys patrimonials no justificats s'atribuiran en funció de la titularitat dels béns o drets en què es manifestin (art. 11.5 Llei).