Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.2.Accions i participacions no admeses a negociació en mercats oficials

De la transmissió a títol onerós de valors o participacions no admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors definits en la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, i representatius de la participació en fons propis de societats o entitats, el guany o pèrdua es computarà per la diferència entre el valor d'adquisició i el valor de transmissió.

Llevat que hi hagi una prova que l'import satisfet efectivament es correspon amb el que haurien convingut parts independents en condicions normals de mercat, el valor de transmissió no pot ser inferior al més gran dels dos següents:

  • El teòric resultant del balanç corresponent a l'últim exercici tancat anteriorment a la data de meritació de l'Impost.

  • El que resulti de capitalitzar al tipus del 20 per 100 la mitjana dels resultats dels tres exercicis socials tancats anteriorment a la data de meritació de l'Impost.A aquest últim efecte es computen com a beneficis els dividends distribuïts i les assignacions a reserves, excloses les de regularització o d'actualització de balanços.

El valor de transmissió calculat així s'ha de tenir en compte per determinar el valor d'adquisició dels valors o les participacions que correspongui a l'adquirent.

Quan existeixin valors homogenis es considerarà que els transmesos pel contribuent són aquells que va adquirir en primer lloc (art. 37.2 Llei).

DRETS DE SUBSCRIPCIÓ

L'import obtingut per la transmissió de drets de subscripció procedents d'aquests valors o participacions tindrà la consideració de guany patrimonial per al transmitent en el període impositiu en què es produeixi l'esmentada transmissió, considerant com a període de permanència dels drets el que correspongui als valors dels quals procedeixin.

Quan no es transmeti la totalitat dels drets de subscripció, s'entendrà que els transmesos corresponen als valors adquirits en primer lloc (art. 37.2 Llei).

ACCIONS ALLIBERADES

  1. Accions totalment alliberades

    Quan es tracti d'accions totalment alliberades, el valor d'adquisició tant d'aquestes com de les que procedeixin resultarà de repartir el cost total entre el nombre de títols, tant els antics com els alliberats, que corresponguin;i es considerarà com a antiguitat de les mateixes la que correspongui a les accions de les quals procedeixin (art. 37.2 Llei).

  2. Accions parcialment alliberades

    Quan es tracti d'accions parcialment alliberades, el seu valor d'adquisició serà l'import realment satisfet pel contribuent i la seva antiguitat serà el que correspongui segons la data del lliurament.

DISTRIBUCIÓ DE LA PRIMA D'EMISSIÓ I REDUCCIÓ DE CAPITAL AMB DEVOLUCIÓ D'APORTACIONS

En el cas de distribució de la prima d'emissió d'accions o participacions, o de reducció de capital que tingui per finalitat la devolució d'aportacions (art. 33.3.a) Llei), l'import obtingut minorarà, fins a la seva anul·lació, el valor d'adquisició de les accions o participacions afectades i l'excés que, en el seu cas, resulti tributarà com a rendiment de capital mobiliari.Si la reducció de capital procedeix de beneficis no distribuïts, la totalitat de les quantitats percebudes per aquest concepte tributaran d'acord amb el previst en l'apartat 1 de l'article 25.1.a) de la Llei.