Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.3.Accions i participacions d'institucions d'inversió col·lectiva

De la transmissió o el reembors a títol onerós d'accions o participacions representatives del capital o patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva a les quals es refereix l'article 94 d'aquesta Llei, el guany o pèrdua patrimonial es computarà per la diferència entre el seu valor d'adquisició i el valor de transmissió, determinat pel valor liquidatiu aplicable en la data en què l'esmentada transmissió o reembors es produeixi o, en el seu defecte, per l'últim valor liquidatiu publicat.Quan no existís valor liquidatiu es prendrà el valor teòric resultant del balanç corresponent a l'últim exercici tancat anteriorment a la data de la meritació de l'Impost.

En supòsits diferents del reembors de participacions, el valor de transmissió així calculat no podrà ser inferior al més gran dels dos següents:

  • El preu efectivament pactat en la transmissió.

  • El valor de cotització en mercats secundaris oficials de valors definits en la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004 relativa als mercats d'instruments financers i, en particular, en sistemes organitzats de negociació de valors autoritzats conforme al previst a l'article 31.4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, en la data de la transmissió.

Als efectes de determinar el valor d'adquisició, resultarà d'aplicació, quan procedeixi, el disposat en la Llei per a la transmissió de valors admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors definits en la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell.

No obstant això el disposat en els paràgrafs anteriors, en el cas de transmissions de participacions en els fons d'inversió cotitzats a què es refereix l'article 49 del Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, aprovat pel Reial Decret 1309/2005, de 4 de novembre, realitzades en borsa de valors, el valor de transmissió es determinarà conforme al previst per a la transmissió de valors admesos a negociació.