Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.3. Accions i participacions d'institucions d'inversió col·lectiva

De la transmissió o el reemborsament a títol onerós d'accions o participacions representatives del capital o patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva a les que es refereix l'article 94 d'aquesta Llei, el guany o pèrdua patrimonial es computarà per la diferència entre el seu valor d'adquisició i el valor de transmissió, determinat pel valor liquidatiu aplicable en la data en què aquesta transmissió o reemborsament es produeixi o, si no, per l'últim valor liquidatiu publicat. Quan no existís valor liquidatiu es prendrà el valor teòric resultant del balanç corresponent a l'últim exercici tancat amb anterioritat a la data de la meritació de l'Impost.

En supòsits diferents del reemborsament de participacions, el valor de transmissió així calculat no podrà ser inferior al major dels dos següents:

  • El preu efectivament pactat en la transmissió.

  • El valor de cotització en mercats secundaris oficials de valors definits en la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004 relativa als mercats d'instruments financers i, en particular, en sistemes organitzats de negociació de valors autoritzats conforme al que preveu l'article 31.4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, en la data de la transmissió.

Als efectes de determinar el valor d'adquisició, resultarà d'aplicació, quan escaigui, el que disposa la Llei per a la transmissió de  valors admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors definits en la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell.

No obstant el que disposen els paràgrafs anteriors, en el cas de transmissions de participacions en els fons d'inversió cotitzats als que es refereix l' article 49 del Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1309/2005, de 4 de novembre, realitzades en borsa de valors, el valor de transmissió es determinarà conforme al previst per a la transmissió de valors admesos a negociació.