Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.4. Aportacions no dineràries a societats

De les aportacions no dineràries a societats, el guany o pèrdua es determinarà per la diferència entre el valor d'adquisició dels béns o drets aportats i la quantitat major de les següents:

  • El valor nominal de les accions o participacions socials rebudes per l'aportació o, si escau, la part corresponent del mateix. A aquest valor s'afegirà l'import de les primes d'emissió.

  • El valor de cotització dels títols rebuts durant el dia en què es formalitzi l'aportació o l'immediatament anterior.

  • El valor de mercat del bé o dret aportat.

El valor de transmissió així calculat es tindrà en compte per determinar el valor d'adquisició dels títols rebuts com a conseqüència de l'aportació no dinerària.

RÈGIM ESPECIAL DE LES APORTACIONS DE BRANQUES DE L'ACTIVITAT I D'ELEMENTS PATRIMONIALS AFECTES A ACTIVITATS ECONÒMIQUES (art. 37.3 Llei)

El règim especial d'aportacions de branques d'activitat i d'aportacions d'elements patrimonials afectes a activitats empresarials a canvi de valors representatius del capital social d'una entitat, regulat en els articles 83 i següents del text refós de la Llei de l'impost sobre Societats, podrà aplicar-se a persones físiques que, a continuació es relacionen sempre que, una vegada realitzades les aportacions, participin en els fons propis de l'entitat que rep l'aportació en, com a mínim, el 5 per 100.

  • Aportacions de branques d'activitat

  • Aportacions d'elements afectes a activitats econòmiques.

    En ambdós casos, cal que el contribuent porti la comptabilitat de la seva activitat   econòmica d'acord amb el que disposa el Codi de Comerç.

  • Aportacions d'accions o participacions socials en entitats residents en territori espanyol a les que no resulti aplicable el règim especial d'agrupacions d'interès econòmic, espanyoles o europees, i d'unions temporals d'empreses, ni tinguin com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari en els termes previstos en l'article 4.Vuit.Dos de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

    Les accions o participacions aportades han de representar una participació de com a mínim, un 5 per 100 dels fons propis de l'entitat i estar en possessió del aportante de manera ininterrompuda durant l'any anterior a la data del document públic en el que es formalitzi l'aportació.

Quan sigui aplicable aquest règim especial, no s'integraran en la base imposable les rendes que es posin de manifest com a conseqüència de les transmissions realitzades.

Per part seva, les accions o participacions rebudes a canvi de les aportacions de branques d'activitat o d'elements afectes a activitats empresarials, es valoraran, a efectes fiscals, pel valor comptable dels elements transmesos i prenent com antiguitat de les mateixes la data d'adquisició de l'element aportat. Els elements patrimonials aportats no podran ser valorats, a efectes fiscals, per un valor superior al seu valor normal de mercat.