Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.5. Separació de socis i dissolució de societats

En els casos de separació dels socis o dissolució de societats, es considerarà guany o pèrdua patrimonial, sens perjudici de les corresponents a la societat, la diferència entre el valor de la quota de liquidació social o el valor de mercat dels béns rebuts i el valor d'adquisició del títol o participació de capital que correspongui.

Dissolució i liquidació de determinades societats civils: Règim transitori (DT 19 Llei IRPF)

A les societats civils per tal mercantil que amb anterioritat a 1 de gener de 2016 aplicaven el règim d'atribució de rendes de l'IRPF i que, a partir d'aquella data, compleixen els requisits per adquirir la condició de contribuent de l'impost sobre societats se'ls ha ofert la possibilitat, dins els terminis fixats per la disposició transitòria dinovena de la Llei de l'IRPF, d'acordar la seva dissolució i liquidació, aplicant-se un règim fiscal especial que consisteix en què els socis només es tributaran en el moment de la liquidació quan es percebi diners o crèdits o signe que el representi, diferir la tributació dels restants elements d'actiu adjudicats al soci al moment en què es transmetin.