Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.6.Escissió, fusió o absorció de societats

En els casos d'escissió, fusió o absorció de societats, el guany o pèrdua patrimonial del contribuent es computarà per la diferència entre el valor d'adquisició dels títols, drets o valors representatius de la participació del soci i el valor de mercat dels títols, numerari o drets rebuts o el valor del mercat dels entregats.

RÈGIM ESPECIAL DE LES FUSIONS I ESCISSIONS (art.37.3 Llei)

Quan sigui aplicable el règim especial de les fusions i escissions societats regulat als articles 83 i següents de la Llei de l'Impost sobre Societats, es tindran en compte les següents regles:

No s'integraran a la base imposable les rendes que es posin de manifest en ocasió de l'atribució de valors de l'entitat adquirent als socis de l'entitat transmitent.

Els valors rebuts es valoren, a efectes fiscals, pel valor dels entregats, determinat d'acord amb les normes de l'IRPF.Aquesta valoració s'augmentarà o disminuirà en l'import de la compensació complementària en diners entregada o rebuda.Els valors rebuts conservaran la data d'adquisició dels entregats.