Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.6. Escissió, fusió o absorció de societats

En els casos d'escissió, fusió o absorció de societats, el guany o pèrdua patrimonial del contribuent es computarà per la diferència entre el valor d'adquisició dels títols, drets o valors representatius de la participació del soci i el valor de mercat dels títols, numerari o drets rebuts o el valor del mercat dels entregats.

RÈGIM ESPECIAL DE LES FUSIONS I ESCISSIONS (art.37.3 Llei)

Quan sigui aplicable el règim especial de les fusions i escissions societats regulada en els articles 83 i següents de la Llei de l'impost sobre Societats, es tindran en compte les següents regles:

No s'integraran en la base imposable les rendes que es posin de manifest amb motiu de l'atribució de valors de l'entitat adquirent als socis de l'entitat transmitent.

Els valors rebuts es valoren, a efectes fiscals, pel valor dels entregats, determinat d'acord amb les normes de l'IRPF. Aquesta valoració s'augmentarà o disminuirà en l'import de la compensació complementària en diners entregada o rebuda. Els valors rebuts conservaran la data d'adquisició dels entregats.