Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.7.Traspàs

D'un traspàs, el guany patrimonial es computarà el cedent en l'import que li correspongui en el traspàs.

Quan el dret de traspàs s'hagi adquirit mitjançant preu, aquest tindrà la consideració de preu d'adquisició.