Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.8. Indemnitzacions per pèrdues o sinistres

D'indemnitzacions o capitals assegurats per pèrdues o sinistres en elements patrimonials, es computarà com a guany o pèrdua patrimonial la diferència entre la quantitat percebuda i la part proporcional del valor d'adquisició que correspongui al dany.

Quan la indemnització no fos en metàl·lic, es computarà la diferència entre el valor de mercat dels béns, drets o serveis rebuts i la part proporcional del valor d'adquisició que correspongui al dany.

Només es computarà guany patrimonial quan es derivi un augment en el valor del patrimoni del contribuent.