Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.9.Permuta de béns o drets

De la permuta de béns o drets, inclòs el canvi de valors, el guany o pèrdua patrimonial es determinarà per la diferència entre el valor d'adquisició del bé o dret que se cedeix i el més gran dels dos següents:

  • El valor de mercat del bé o dret entregat.

  • El valor de mercat del bé o dret que es rep a canvi.

RÈGIM ESPECIAL DEL CANVI DE VALORS

Quan sigui aplicable el règim especial del canvi de valors regulat als articles 83 i següents del text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, es tindran en compte les següents regles:

No s'integraran a la base imposable les rendes que es posin de manifest en ocasió del canvi de valors.

Els valors rebuts pels socis es valoren, a efectes fiscals, pel valor dels entregats, determinat d'acord amb les normes de l'IRPF.Aquesta valoració s'augmentarà o disminuirà en l'import de la compensació complementària en diners entregada o rebuda.Els valors rebuts conservaran la data d'adquisició dels entregats.

Tindrà la consideració de canvi de valors representatius del capital social l'operació per la qual una entitat adquireix una participació en el capital social d'altra que li permeti obtenir la majoria dels drets de vot en ella, mitjançant l'atribució als socis, a canvi dels seus valors, d'altres de representatius del capital social de la primera entitat i, en el seu cas, d'una compensació en diners que no excedeixi del 10 per 100 del valor nominal o, a falta de valor nominal, d'un valor equivalent al nominal dels esmentats valors deduït de la seva comptabilitat.