Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.3.9. Permuta de béns o drets

De la permuta de béns o drets, inclòs el bescanvi de valors, el guany o pèrdua patrimonial es determinarà per la diferència entre el valor d'adquisició del bé o dret que se cedeix i el major dels dos següents:

  • El valor de mercat del bé o dret entregat.

  • El valor de mercat del bé o dret que es rep a canvi.

RÈGIM ESPECIAL DEL BESCANVI DE VALORS

Quan sigui aplicable el règim especial del bescanvi de valors regulat en els articles 83 i següents del text refós de la Llei de l'impost sobre Societats, es tindran en compte les següents regles:

No s'integraran en la base imposable les rendes que es posin de manifest amb motiu del bescanvi de valors.

Els valors rebuts pels socis es valoren, a efectes fiscals, pel valor dels entregats, determinat d'acord amb les normes de l'IRPF. Aquesta valoració s'augmentarà o disminuirà en l'import de la compensació complementària en diners entregada o rebuda. Els valors rebuts conservaran la data d'adquisició dels entregats.

Tindrà la consideració de bescanvi de valors representatius del capital social l'operació per la qual una entitat adquireix una participació en el capital social d'una altra que li permeti obtenir la majoria dels drets de vot en ella, mitjançant l'atribució als socis, a canvi dels seus valors, d'uns altres representatius del capital social de la primera entitat i, si escau, d'una compensació en diners que no excedeixi el 10 per 100 del valor nominal o, a falta de valor nominal, d'un valor equivalent al nominal d'aquests valors deduït de la seva comptabilitat.