Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.5.1. Institucions d'inversió col·lectiva

Els contribuents que siguin socis o partícips de les institucions d'inversió col·lectiva regulades en la Llei d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, imputaran de conformitat amb el que disposen les normes de la Llei de l'impost, les següents rendes:

  1. El guany o pèrdua patrimonial obtinguda com a conseqüència de la transmissió de les accions o participacions o del reemborsament d'aquestes últimes. Quan existeixin valors homogenis, es considerarà que els transmesos o reemborsats pel contribuent són aquells que va adquirir en primer lloc.

  2. Els resultats distribuïts per les institucions d'inversió col·lectiva.

RÈGIM D'AJORNAMENT PER REINVERSIÓ (art. 94 Llei):

Quan l'import obtingut es destini a l'adquisició o subscripció d'unes altres accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva. No serà procedent computar el guany o pèrdua patrimonial, i les noves accions o participacions subscrites conservaran el valor i la data d'adquisició de les accions o participacions transmeses o reemborsades.

Aquest règim d'ajornament serà aplicable en els següents casos:

  1. En els reemborsaments de participacions en institucions d'inversió col·lectiva que tinguin la consideració de fons d'inversió.

  2. En les transmissions d'accions d'institucions d'inversió col·lectiva amb forma societària, sempre que es compleixin les dues condicions següents:

    • Que el nombre de socis de la institució d'inversió col·lectiva accions de les quals es transmetin sigui superior a 500.

    • Que el contribuent no hagi participat, en algun moment dins els dotze mesos anteriors a la data de la transmissió, en més del 5 per 100 del capital de la institució d'inversió col·lectiva.

El règim d'ajornament no serà d'aplicació quan, per qualsevol mitjà, es posi a disposició del contribuent l'import derivat del reemborsament o transmissió de les accions o participacions.

Requisits:

  1. L'adquisició, subscripció, transmissió i reemborsament d'accions i participacions es realitzarà a través d'entitats comercialitzadores inscrites en la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

  2. En cas que la institució d'inversió col·lectiva s'estructuri en compartiments o subfons, el nombre de socis i el percentatge màxim de participació previst en la lletra B) anterior s'entendrà referit a cada compartiment o subfons comercialitzat.

PARTICIPACIONS EN FONS D'INVERSIÓ COTITZATS I SOCIETATS DEL MATEIX TIPUS

El règim d'ajornament previst en l'apartat anterior no resultarà d'aplicació quan la transmissió o reemborsament o, si escau, la subscripció o adquisició tingui per objecte participacions representatives del patrimoni dels fons d'inversió cotitzats o a partir del 9 de juny de 2010 d'accions de les societats del mateix tipus (SICAV índex cotitzats) a què es refereix l' article 49 del Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1309/2005, de 4 de novembre.

NOTA: El règim previst en tot aquest apartat (art. 94 Llei), serà d'aplicació també als socis o partícips d'institucions d'inversió col·lectiva, regulats per la Directiva 85/611/CEE del Consell, de 20 de desembre de 1985, diferents de les previstes en l'art.95 de la Llei, constituïdes i domiciliades en algun Estat membre de la Unió Europea i inscrites en el Registre especial de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, a l'efecte de la seva comercialització per entitats residents a Espanya.