Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.2.2.Guanys i pèrdues patrimonials derivades d'accions admeses a negociació en mercats oficials

Es declararan en aquest apartat els guanys i pèrdues patrimonials obtingudes com a conseqüència de la transmissió d'accions admeses a negociació en algun dels mercats secundaris oficials de valors espanyols o en qualsevol altre dels definits en la Directiva 2004/39/CEE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004.

Es declararan també en aquest apartat:

 • Els guanys i pèrdues patrimonials no subjectes a retenció derivades del reembors o transmissió de participacions o accions en els fons i societats (fons d'inversió cotitzats i SICAV índex cotitzades) a què es refereix l'article 49 del Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre d'Institucions d'Inversió Col·lectiva.

 • Els guanys i pèrdues patrimonials obtingudes com a conseqüència de la transmissió d'accions de Societats d'Inversió admeses a negociació en algun dels mercats secundaris oficials de valors espanyols o en qualsevol altre dels definits en la Directiva 2004/39/CEE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004.

Important:

S'exceptuen els següents guanys i pèrdues patrimonials, que s'hauran de declarar, en el seu cas, en l'apartat "Guanys i Pèrdues derivades de transmissions d'altres elements patrimonials"

 • Les derivades de la transmissió d'accions d'entitats l'actiu de la qual estigui constituït almenys en un 50 per 100 per immobles situats en territori espanyol, a les quals es refereix el art.108 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

 • Les derivades de la transmissió d'accions admeses a negociació en algun dels mercats secundaris oficials citats anteriorment, quan la transmissió no s'hagi efectuat en els esmentats mercats o tingui la consideració d'operació a terminis o amb preu ajornat.

DENOMINACIÓ DELS VALORS

Es consignarà el nom o raó social de la societat emissora de les accions transmeses.

CÀLCUL DELS GUANYS I PÈRDUES OBTINGUTS

S'obrirà una finestra de captura de dades en la qual haurà de facilitar la següent informació per cada guany o pèrdua produïda:

 1. GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS D'ACCIONS I PARTICIPACIONS NEGOCIADES EN MERCATS ORGANITZATS

  1. Haurà de seleccionar el tipus de valor que origina el guany o pèrdua patrimonial, distingint les que derivin d'accions de Sociedades d'Inversió Mobiliària i Immobiliària de la resta.

  2. Posteriorment s'obrirà un menú de selecció a fi de distingir els guanys patrimonials en funció de la data d'adquisició de les accions, en el cas que es tracti d'una pèrdua patrimonial haurà de seleccionar aquest concepte.

  3. Haurà de consignar per cada operació el valor de transmissió i el valor d'adquisició de les accions.Es considerarà a aquests efectes una única operació aquells guanys (o pèrdues) amb el mateix període de generació.

  4. El resultat s'obtindrà de la diferència dels imports globals de les transmissions efectuades a l'exercici, indicant si alguna de les esmentades transmissions aquesta aplicada a la constitució de rendes vitalícies per a contribuents majors de 65 anys, o afectada per l'aplicació dels coeficients correctors, i l'import global de les adquisicions.

  5. Addicionalment, si l'adquisició es va realitzar abans del 31-12-1994 haurà de facilitar el valor que correspongui a les accions o participacions a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni de l'any 2005.L'esmentat valor serà el valor de negociació mitjana corresponent al quart trimestre de 2005 recollit en l'Ordre del Ministeri d'economia i hisenda EHA/492/2006, de 17 de febrer.El valor que ha de reflectir serà el resultat de multiplicar el nombre d'accions pel seu valor unitari.

  6. Operacions de recompra de valors homogenis.

  7. Es marcarà aquesta casella si la transmissió origina una pèrdua i han estat adquirits valors homogenis en els terminis i condicions previstos a l'article 33.5, letraf) de la Llei de l'Impost, ja que la pèrdua patrimonial no s'haurà de computar fins que no es produeixi la posterior transmissió definitiva dels valors readquirits.

 2. GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS D'ACCIONS DE SOCIETATS ANÒNIMES D'INVERSIÓ EN EL MERCAT IMMOBILIARI (SOCIMI) SUBJECTES AL RÈGIM ESPECIAL REGULAT EN LA LLEI 11/2009.

  Per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2013, els guanys o pèrdues patrimonials derivades de la transmissió de participacions de les Societats Anònimes Cotitzades al Mercat Immobiliari (SOCIMI), es determinen segons les normes aplicables a la transmissió de valors cotitzats, desapareixent l'exempció limitada de què gaudien anteriorment els socis en el guany patrimonial obtingut.

Article 49.Fons d'inversió cotitzats i SICAV índex cotitzades (R.D. 1309/2005, de 4 de novembre)

 1. Són fons d'inversió cotitzats aquells les participacions dels quals estiguin admeses a negociació en borsa de valors.

 2. Són requisits per a l'admissió a negociació en borsa de valors de les participacions d'un fons d'inversió els següents:

  1. Obtenir l'autorització de la CNMV, d'acord amb el procediment establert a l'article 10 de la llei.Quan es produeixi la baixa del fons en el registre corresponent de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, quedarà sense efecte l'admissió a negociació en borsa de les seves participacions.

  2. Complir les regles especials de l'article 52.1.No resultarà exigible, en el moment de la seva admissió a cotització, que el número mínim de partícips sigui l'establert a l'article 3.La constitució dels fons davant de notari i la seva inscripció en el registre mercantil serà potestativa.

  3. Que l'objectiu de la política d'inversió sigui reproduir un índex que compleixi les condicions previstes a l'article 38.2.d), així com qualsevol altre de subjacent que la Comissió Nacional del Mercat de Valors autoritzi expressament.

  4. La SGIIC determinarà la composició de la cistella de valors i/o la quantitat d'efectiu susceptible de ser intercanviat per participacions.Les operacions de subscripció i reembors s'hauran d'efectuar en els valors integrants del patrimoni o en la quantitat necessària d'efectiu, d'acord amb el requerit per la societat gestora.Referent a això, la SGIIC podrà limitar al fullet informatiu l'operativa de subscripcions i reemborsos únicament a entitats, de les habilitades d'acord amb els articles 64 i 65 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, per poder prestar serveis d'inversió, amb les quals hagi subscrit un contracte a l'efecte.

  5. Als efectes de facilitar l'alineament del valor de cotització amb el valor liquidatiu estimat en diferents moments de la contractació, hauran d'existir entitats que assumeixin el compromís d'oferir en ferm posicions compradores o venedores de participacions amb un diferencial màxim de preus.Tals entitats hauran de pertànyer a les categories assenyalades en el paràgraf d).

   El fullet informatiu del fons recollirà les condicions i límits del compromís assumit per les esmentades entitats i de l'interval màxim de les cotitzacions que oferiran.

  6. S'haurà de realitzar una difusió adequada a través de la societat rectora de la borsa en què cotitzi de:

   1. La cartera del fons.

   2. La composició de la cistella de valors i/o la quantitat d'efectiu susceptibles de ser intercanviades per participacions.

   3. El valor liquidatiu estimat en diferents moments de la contractació.

  7. Els altres requisits que pugui establir la CNMV.

 3. No resultarà d'aplicació als fons d'inversió cotitzats el procediment de traspàs de participacions previst a l'article 28 de la llei.

 4. Quan la SGIIC admeti que les operacions de subscripció o reembors es liquidin en efectiu, haurà d'establir mecanismes per repercutir, als inversors que subscriguin o reemborsin, els desajustos que es puguin produir en la reproducció de l'índex com a conseqüència de tals operacions.

 5. Aquests fons no estaran subjectes al previst a l'article 40.

 6. L'adquisició en borsa de valors de participacions de fons d'inversió cotitzats estarà exempta de l'obligació de lliurament gratuït del fullet simplificat i de l'últim informe semestral.En qualsevol cas, prèvia sol·licitud, s'haurà de lliurar el fullet complet i els últims informes anual i trimestral publicats.

 7. Als documents informatius de la institució en els quals apareguin dades sobre el valor liquidatiu de les participacions, també hauran d'aparèixer les dades corresponents basades en la cotització de mercat.

  Així mateix, la CNMV podrà determinar el detall amb què s'ha d'informar en relació amb la prima o descompte de la cotització respecte al valor liquidatiu i de les diferències de rendibilitat que es produeixin entre l'índex de referència i el fons d'inversió.A totes les publicacions de la institució s'haurà de fer constar de forma ben visible que el fons cotitza en borsa i que la seva política d'inversió és reproduir un determinat índex.

 8. Són SICAV índex cotitzades aquelles societats d'inversió col·lectiva de capital variable que compleixin el disposat en els apartats anteriors amb les següents especialitats:

  1. No resultarà exigible, en el moment de la seva admissió a cotització, que el nombre mínim d'accionistes sigui l'establert a l'article 6 d'aquest Reglament.

  2. No els seran d'aplicació els apartats 3 a 6 de l'article 52 ni els articles 53 i 54 d'aquest Reglament.

  3. Quan la SICAV índex sigui autogestionada, totes les referències fetes en aquest article a la SGIIC s'entendran fetes al consell d'administració de la SICAV.

  4. No serà d'aplicació a les accions representatives de la seva capital social el procediment de traspàs d'accions previst a l'article 28 de la Llei.