Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.4.2.1. Plans de pensions

S'indicaran les aportacions directes realitzades pels partícips a Plans de Pensions en l'exercici, regulats pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, i les aportacions realitzades pels partícips als plans de pensions regulats en la Directiva 2003/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de juny de 2003, relativa a les activitats i la supervisió de fons de pensions de treball, sense incloure les contribucions del promotor o empreses promotores que hagin estat imputades com a rendiments del treball.

Les aportacions corresponents a contribucions imputades pel promotor apareixeran reflectides en la finestra de captura de dades, que el programa haurà traslladat des de la finestra de rendiments de treball emplenada en la pàgina 3, quan s'hagi seleccionat la clau "1" Règim General.

REQUISITS ADDICIONALS PER ALS PLANS DE PENSIONS REGULATS EN LA DIRECTIVA 2003/41/CE (Aportacions transfrontereres en l'àmbit de la Unió Europea, art. 51.1.1º Llei)

Podran reduir la base imposable les aportacions realitzades pels partícips als plans de pensions regulats en la Directiva 2003/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de juny de 2003, relativa a les activitats i la supervisió de fons de pensions de treball, incloses les contribucions efectuades per les empreses promotores, sempre que es compleixin els següents requisits:

  • Que les contribucions s'imputin fiscalment al partícip a qui es vincula la prestació.

  • Que es transmeti al partícip de forma irrevocable el dret a la percepció de la prestació futura.

  • Que es transmeti al partícip la titularitat dels recursos en què consisteixi aquesta contribució.

  • Les contingències cobertes hauran de ser les previstes en l'article 8.6 del Text Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

Si es disposés, totalment o parcialment, en supòsits diferents, el contribuent haurà de reposar les reduccions en la base imposable practicades indegudament, mitjançant les oportunes declaracions liquidacions complementàries, amb inclusió dels interessos de demora. Al seu torn, les quantitats percebudes per la disposició anticipada dels drets consolidats tributaran com a rendiments del treball.