Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.4.2.Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.Régimen general

A través d'una finestra de captura de dades es consignaran les aportacions i contribucions als següents sistemes de previsió social:

Es consignaran en aquest apartat les aportacions realitzades directament pel declarant.Les contribucions empresarials que, en el seu cas, li haguessin estat imputades pel promotor de les mateixes, hauran d'haver estat consignades a la finestra de captura de dades de rendiments de treball i seran traslladades pel programa a l'apartat de la finestra de contribucions imputades pel promotor.

El programa no admet aportacions o contribucions realitzades pels fills que formin part de la unitat familiar.

Les aportacions efectuades a assegurances privades de dependència s'indicaran a la casella de la finestra "Primes a assegurances de dependència".

IMPORTANT :Les reduccions per aportacions i contribucions als sistemes de previsió social inclosos en aquest apartat tenen un límit màxim conjunt que aplicarà el programa.

EXCESSOS PENDENTS DE REDUIR D'APORTACIONS Y CONTRIBUCIONS DELS EXERCICIS 2013 a 2017 (art. 27.c) Reial Decret Legislatiu 1/2002;art. 51 Rgl.)excepte els derivats de contribucions empresarials a assegurances col·lectives de dependència.

Els contribuents que no haguessin pogut reduir de la part general de la base imposable de les declaració de 2013 a 2017 la totalitat de les aportacions, directes o imputades, realitzades en els esmentats exercicis, per superar el límit màxim de reducció fiscal establert en cada un d'ells, i que haguessin sol·licitat poder reduir l'excés dins dels cinc exercicis següents, faran constar a la casella corresponent de la finestra de captura de dades l'import dels esmentats excessos o, en el seu cas la part dels mateixos que a l'exercici 2017 estigués pendent d'aplicació.

El límit de reducció independent que tenen les contribucions empresarials a assegurances col·lectives de dependència, de 5.000 euros va començar a aplicar-se a partir de l'1 de gener de 2013, per la qual cosa es reduciran els exercicis 2013 a 2017.

Quan es presentin aportacions realitzades a l'exercici amb aportacions d'exercicis anteriors que no hagin pogut ser objecte de reducció per excedir dels límits establerts, s'entendran reduïdes, en primer lloc, les aportacions corresponents a anys anteriors.Les quantitats reflectides, pendents de reduir, i per cada exercici per a exercicis futurs es desglossen en l'Annex C2

  1. 8.4.2.1.Plans de pensions
  2. 8.4.2.2.Mutualitats de previsió social
  3. 8.4.2.3.Plans de previsió assegurats
  4. 8.4.2.4.Plans de previsió social empresarial
  5. 8.4.2.5.Assegurances de dependència
  6. 8.4.2.6.Aportacions anuals màximes i límit de reducció