Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.4.2. Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social. Règim general

A través d'una finestra de captura de dades es consignaran les aportacions i contribucions als següents sistemes de previsió social:

Es consignaran en aquest apartat les aportacions realitzades directament pel declarant. Les contribucions empresarials que, si escau, li haguessin estat imputades pel promotor de les mateixes, hauran d'haver estat consignades en la finestra de captura de dades de rendiments de treball i seran traslladades pel programa a l'apartat de la finestra de contribucions imputades pel promotor.

El programa no admet aportacions o contribucions realitzades pels fills que formin part de la unitat familiar.

Les aportacions efectuades a assegurances privades de dependència s'indicaran en la casella de la finestra "Primes a assegurances de dependència".

IMPORTANT : Les reduccions per aportacions i contribucions als sistemes de previsió social inclosos en aquest apartat tenen un límit màxim conjunt que aplicarà el programa.

EXCESSOS PENDENTS DE REDUIR D'APORTACIONS I CONTRIBUCIONS DELS EXERCICIS 2013 a 2017 (art. 27.c) Reial decret legislatiu 1/2002; art. 51 Rgl.) excepte els derivats de contribucions empresarials a assegurances col·lectives de dependència.

Els contribuents que no haguessin pogut reduir de la part general de la base imposable de les declaracions de 2013 a 2017 la totalitat de les aportacions, directes o imputades, realitzades en aquests exercicis, per superar el límit màxim de reducció fiscal establert a cadascun d'ells, i que haguessin sol·licitat poder reduir l'excés dins els cinc exercicis següents, faran constar en la casella corresponent de la finestra de captura de dades l'import d'aquests excessos o, si escau la part dels mateixos que en l'exercici 2017 estigués pendent d'aplicació.

El límit de reducció independent que tenen les contribucions empresarials a assegurances col·lectives de dependència, de 5.000 euros va començar a aplicar-se a partir de l'1 de gener de 2013, per la qual cosa es reduciran els exercicis 2013 a 2017.

Quan concorrin aportacions realitzades en l'exercici amb aportacions d'exercicis anteriors que no hagin pogut ser objecte de reducció per excedir els límits establerts, s'entendran reduïdes, en primer lloc, les aportacions corresponents a anys anteriors. Les quantitats reflectides, pendents de reduir, i per cada exercici  per a exercicis futurs es desglossen en l'Annex C2

  1. 8.4.2.1. Plans de pensions
  2. 8.4.2.2. Mutualitats de previsió social
  3. 8.4.2.3. Plans de previsió assegurats
  4. 8.4.2.4. Plans de previsió social empresarial
  5. 8.4.2.5. Assegurances de dependència
  6. 8.4.2.6. Aportacions anuals màximes i límit de reducció