Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.4.2.3. Plans de previsió assegurats

Reduiran la base imposable les primes satisfetes als Plans de Previsió Assegurats

S'indicaran les primes satisfetes a aquests contractes d'assegurances quan compleixin els següents requisits:

  1. El contribuent haurà de ser el prenedor, assegurat i beneficiari. No obstant això, en el cas de defunció, podrà generar dret a les prestacions en els termes previstos en el RD Legislatiu 1/2002, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.

  2. Les contingències cobertes hauran de ser, únicament, les previstes en l'art.8.6 del R.D Legislatiu 1/2002, i hauran de tenir com cobertura principal la de la jubilació. A aquests efectes, s'entendrà que la cobertura principal és la jubilació quan es verifiqui la condició de què el valor de la provisió matemàtica per a jubilació i dependència assolides al final de cada anualitat representin, com a mínim, el triple de la suma de les primes pagades des de l'inici del pla per al capital de defunció i invalidesa.

  3. Només es permetrà la disposició anticipada, total o parcial, en els supòsits previstos en la normativa dels plans de pensions. També podrà ser objecte de disposició anticipada els drets que corresponguin a primes abonades amb, com a mínim, deu anys d'antiguitat.

  4. Aquests contractes d'assegurança tindran obligatòriament que oferir una garantia d'interès i utilitzar tècniques actuarials.

  5. Haurà de constar expressament i de manera destacada en el condicionat de la pòlissa que es tracta d'un Pla de Previsió Assegurat. La denominació Pla de Previsió Assegurat i les seves sigles queden reservades als contractes d'assegurança que compleixin aquests requisits.