Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.4.2.2.Mutualitats de previsió social

S'indicaran les quantitats satisfetes a Mutualidades de Previsió Social en algun dels següents supòsits:

 1. Professionals no integrats a la Seguretat Social (art. 51.2 a) 1r Llei)

  Les quantitats abonades en virtut de contractes d'assegurança concertats amb Mutualitats de Previsió Social per professionals no integrats en algun dels règims de la Seguretat Social, pels seus cònjuges i familiars consanguinis en primer grau, així com pels treballadors de les esmentades mutualitats en la part que tingui per objecte la cobertura de les contingències previstes a l'article 8.6 del Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, sempre que no hagin tingut la consideració de despesa deduïble per trobar els rendiments nets d'activitats econòmiques.

 2. Professionals i empresaris integrats a la Seguretat Social (art. 51.2 a) 2n Llei)

  Les quantitats abonades en virtut de contractes d'assegurança concertats amb Mutualitats de Previsió Social per professionals o empresaris individuals integrats en qualsevol dels règims de la Seguretat Social, pels seus cònjuges i familiars consanguinis en primer grau, així com pels treballadors de les esmentades mutualitats en la part que tingui per objecte la cobertura de les contingències previstes en el articulo8.6 del Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.

 3. Treballadors per compte aliè (art. 51.2 a) 3 Llei)

  Les quantitats abonades en virtut de contractes d'assegurança concertats amb Mutualitats de Previsió Social per treballadors per compte aliè o socis treballadors, incloses les contribucions del promotor que els haguessin estat imputades en concepte de rendiments del treball, quan s'efectuïn d'acord amb el previst en la disposició addicional primera del Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, amb inclusió de l'atur per als esmentats socis treballadors.

 4. Mutualistes col·legiats que siguin treballadors per compte aliè (D.A. 9a Llei)

  Les quantitats abonades en virtut de contractes d'assegurança, concertats amb les mutualitats de previsió social que tinguin establertes els corresponents Col·legis Professionals, pels mutualistes col·legiats que siguin treballadors per compte aliè, pels seus cònjuges i familiars consanguinis en primer grau, així com pels treballadors de les citades mutualitats sempre que existeixi un acord dels òrgans corresponents de la Mutualitat que només permeti cobrar les prestacions quan es presentin les mateixes contingències previstes a l'article 8.6 del Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.

 5. Esportistes professionals i esportistes d'alt nivell (D.A. 11.dos Llei)

  Amb independència del règim especial que es comenta en un altre apartat posterior, els esportistes professionals i d'alt nivell, encara que hagin finalitzat la seva vida laboral com esportistes professionals o hagin perdut la condició d'esportistes d'alt nivell, podran realitzar aportacions a la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals.

  Tals aportacions podran ser objecte de reducció en la base imposable en la part que tingui per objecte la cobertura de les contingències previstes a l'article 8.6 del Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.