Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.4.2.4. Plans de previsió social empresarial

Reduiran la base imposable les aportacions realitzades pels treballadors als plans de previsió social empresarial, incloent les contribucions del prenedor.

Els plans de previsió social empresarial hauran de complir els següents requisits:

  1. Seran d'aplicació a aquest tipus de contractes d'assegurança els principis de no discriminació, capitalització, irrevocabilitat d'aportacions i atribució de drets establerts en el número 1 de l'article 5 de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.

  2. La pòlissa disposarà les primes que, en compliment del pla de previsió social,   haurà de satisfer el prenedor, les quals seran objecte d'imputació als assegurats.

  3. En el condicionat de la pòlissa es farà constar de manera expressa i destacada que es tracta d'un pla de previsió social empresarial. La denominació Pla de Previsió Social Empresarial i les seves sigles queden reservades als contractes d'assegurança que compleixin aquests requisits.

  4. Les contingències cobertes hauran de ser, únicament, les previstes en l'article 8.6 del Text Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, i hauran de tenir com cobertura principal la de jubilació. Només es permetrà la disposició anticipada, total o parcial, en aquests contractes en els supòsits previstos en l'article 8.8 de l'esmentat Text Refós.

  5. Aquest tipus d'assegurances tindrà obligatòriament que oferir una garantia d'interès i utilitzar tècniques actuarials.