Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.4.2.6. Aportacions anuals màximes i límit de reducció

APORTACIONS ANUALS MÀXIMES AMB DRET A REDUCCIÓ (art. 51.6 Llei)

 • Amb caràcter general.

  El conjunt de les aportacions anuals màximes que poden donar dret a reduir la base imposable, incloent, si escau, les que haguessin estat imputades pels promotors, no podrà excedir 8.000 euros.

  Important: Aquest límit s'aplicarà de manera conjunta a les aportacions realitzades pels partícips i a les imputades als mateixos pels promotors.

LÍMIT DE REDUCCIÓ (art. 52 Llei)

Com a límit màxim conjunt per a les reduccions anteriors, s'aplicarà: la menor de les quantitats següents:

 • Amb caràcter general:
  1. El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici.

  2. 8.000 euros anuals.

   I, addicionalment, 5.000 euros anuals per a les primes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l'empresa.

Important: El conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a assegurances de dependència  a favor d'un mateix contribuent, incloses les del propi contribuent, no podran excedir 8.000 euros anuals.

SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ EN ELS CINC EXERCICIS SEGÜENTS (art. 52.2 Llei)

Els partícips, mutualistes o assegurats podran sol·licitar que les quantitats aportades, amb inclusió si escau, de les contribucions del promotor que els haguessin estat imputades, que no hagin pogut ser objecte de reducció en la base imposable per insuficiència de la mateixa o per aplicació del límit percentual, el siguin en els cinc exercicis següents. Aquesta regla no serà d'aplicació a l'excés sobre els límits d'aportacions establerts en la llei (art.51.6 Llei).

La sol·licitud haurà de realitzar-se en la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l'exercici en què les aportacions realitzades no haguessin pogut ser objecte de reducció.