Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.4.2.5.Assegurances de dependència

Es pot distingir:

 1. Assegurances de Dependència privades.

  Podran reduir la base imposable les primes satisfetes a les assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència conforme al disposat en la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

  Igualment, les persones que tinguin amb el contribuent una relació de parentiu en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament, o pel seu cònjuge, o per aquelles persones que tinguessin al contribuent al seu càrrec en règim de tutela o acolliment, podran reduir en la seva base imposable les primes satisfetes a aquestes assegurances privades, tenint en compte el límit de reducció previst en la Llei.

  LIMITI del conjunt de reduccions:

  El conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primeres a favor d'un mateix contribuent, incloses les del mateix contribuent, no podran excedir de 8.000 euros anuals.

  El contracte d'assegurança haurà de complir els següents requisits:

  1. El contribuent haurà de ser l'acceptant, assegurat i beneficiari.No obstant això, en el cas de mort, podrà generar dret a les prestacions en els termes previstos en el R.D. Legislatiu 1/2002, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.
  2. Aquests contractes d'assegurança tindran obligatòriament que oferir una garantia d'interès i utilitzar tècniques actuarials.
 2. Assegurances col·lectives.

  Amb efectes a partir d'un de gener de 2013, els compromisos per pensions assumits per les empreses, incloent les prestacions causades, podran instrumentar-se, mitjançant contractes d'assegurances col·lectives de dependència, en els que acceptant de l'assegurança figurarà exclusivament l'empresa i la condició d'assegurat i beneficiari correspondrà al treballador.Les primes satisfetes per l'empresa en virtut d'aquests contractes d'assegurança i imputades al treballador tindran un límit de reducció propi i independent de 5.000 euros anuals.

  Aquestes primes no estaran subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions.