Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.5.2.Mínim del contribuent

  • Amb caràcter general:5.550 euros anuals.

  • Contribuents d'edat superior a 65 anys:6.700 euros anuals.

    En la Comunitat Autónoma de les Illes Balears aquest mínim serà de 7.370

  • Contribuents d'edat superior a 75 anys:8.100 euros anuals.

    En la Comunitat Autónoma de les Illes Balears aquest mínim serà de 8.910

Tributació conjunta:

En qualsevol de les modalitats d'unitat familiar el mínim del contribuent serà de 5.550 euros amb independència del nombre de membres que integrin la mateixa.

No obstant això, per a la quantificació de l'increment per edat es tindran en compte les circumstàncies personals de cadascun dels cònjuges integrats a la unitat familiar, augmentant-se en la quantia que sigui procedent.

Important: En cap cas no procedirà l'aplicació del mínim del contribuent pels fills, sense perjudici de la quantia que sigui procedent pel mínim per descendents i per discapacitat.