Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.5.5. Mínim per discapacitat

El mínim per discapacitat serà la suma del mínim per discapacitat del contribuent i del mínim per discapacitat d'ascendents i descendents.

Tindran la consideració de persones amb discapacitat els contribuents que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

 1. MÍNIM PER DISCAPACITAT DEL CONTRIBUENT :

  • Amb caràcter general: 3.000 euros anuals.

  • 9.000 euros anuals quan s'acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

  • En concepte de despeses d'assistència el mínim s'augmentarà en 3.000 euros anuals, quan el contribuent acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

  ILLES BALEARS:

  Per al càlcul del gravamen autonòmic de les Illes Balears, s'aplicaran els següents imports de mínim per discapacitat:

  • Amb caràcter general: 3.300 euros anuals.

  • 9.900 euros anuals quan s'acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

  • En concepte de despeses d'assistència el mínim s'augmentarà en 3.300 euros anuals, quan el contribuent acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 2. MÍNIM PER DISCAPACITAT D'ASCENDENTS I DESCENDENTS:

  • Amb caràcter general: 3.000 euros anuals.

  • 9.000 euros anuals quan s'acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

  • En concepte de despeses d'assistència el mínim s'augmentarà en 3.000 euros anuals quan s'acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

  ILLES BALEARS:

  Per al càlcul del gravamen autonòmic de les Illes Balears, s'aplicaran els següents imports de mínim per discapacitat d'ascendents i descendents:

  • Amb caràcter general: 3.300 euros anuals.

  • 9.900 euros anuals quan s'acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

  • En concepte de despeses d'assistència el mínim s'augmentarà en 3.300 euros anuals, quan el contribuent acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

  Normes d'aplicació:

  • Els ascendents o descendents del contribuent deuen generar el dret a l'aplicació del mínim per ascendents o descendents

  • No serà procedent l'aplicació del mínim quan l'ascendent o descendent present declaració per l'impost amb rendes superiors a 1.800 euros.

   Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació del mínim el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

   No obstant això, quan els contribuents tinguin diferent grau de parentesc amb l'ascendent o descendent, l'aplicació del mínim correspondrà als de grau més pròxim, llevat que aquests no tinguin rendes anuals superiors a 8.000 euros anuals, excloses les exemptes, cas en què correspondrà als del següent grau.

  • Les circumstàncies que determinin la seva aplicació es realitzarà tenint en compte la situació existent en la data de la meritació.

   LA RIOJA:
  • Per al càlcul del gravamen autonòmic de La Rioja, s'aplicaran els següents imports de mínim per discapacitat de  descendents:
  • Amb caràcter general: 3.300 euros anuals.

  • 9.900 euros anuals quan s'acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65%.