Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.6.3.Anualitats per aliments a favor dels fills

Quan el contribuent satisfaci anualitats per aliments als seus fills per decisió judicial, si el seu import és inferior a la base liquidable general, s'aplicarà l'escala general i l'escala complementària separadament a l'import de les anualitats per aliments i a la resta de la base liquidable general, sempre que no tinguin dret al mínim per descendents respecte a aquests fills.

Per això, els contribuents que satisfacin anualitats per aliments als seus fills per decisió judicial indicaran el seu import, a fi que el programa calculi el gravamen de la base liquidable general conforme a aquest procediment.

EMPLENAMENT:

S'inclouran en l'apartat "L. Anualitats per aliments en favor dels fills satisfetes per decisió judicial ", casella 0527 de la pàgina 16 de la declaració.