Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.6.4. Gravamen de la base liquidable de l'estalvi

La base liquidable de l'estalvi en la part que no correspongui, si escau, amb el mínim personal i familiar es gravarà als següents tipus:

Tipus de gravamen estatal:

BASE LIQUIDABLE DE L'ESTALVI

QUOTA ÍNTEGRA

RESTA BASE LIQUIDABLE

PERCENTATGE

0 0 6.000 9,5
6.000,00 570 44.000 10,5
50.000,00 5.190 En endavant 11,5

Tipus de gravamen autonòmic:

BASE LIQUIDABLE DE L'ESTALVI

QUOTA ÍNTEGRA

RESTA BASE LIQUIDABLE

PERCENTATGE

0 0 6.000 9,5
6.000 570 44.000 10,5
50.000,00 5.190 En endavant 11,5

Contribuents residents a l'estranger (art. 66 Llei)

Els espanyols que tinguin la seva residència habitual a l'estranger i que, tanmateix, siguin contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per concórrer alguna de les circumstàncies a què es refereixen l'apartat 2 de l'article 8 i l'apartat 1 de l'article 10 de la Llei de l'impost, no poden considerar-se residents en cap Comunitat Autònoma, de manera que la totalitat del seu deute tributari li correspon a l'Estat.

Per això, la base liquidable de l'estalvi d'aquests contribuents es gravarà als tipus de les següents escales:

BASE LIQUIDABLE DE L'ESTALVI

QUOTA ÍNTEGRA

RESTA BASE LIQUIDABLE

PERCENTATGE

0 0 6.000 19,00
6.000,00 1.140,00 44.000 21,00
50.000,00 10.380,00 En endavant 23,00