Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.9.10.1.Emplenament

Haurà d'indicar, obligatòriament, i en primer lloc, les dades identificatives del títol de família nombrosa, el núm. del títol i la categoria de la família nombrosa, les dates d'efectes i la data, en el seu cas, de caducitat del títol.El nombre d'ascendents que formin part de la família nombrosa.Si aquesta està formada pels germans de pare i mare, el nombre de germans que pertanyen a ella.

Cessió del dret

Haurà d'indicar si cedeix el dret de la deducció que li pogués correspondre a un altre contribuent que tingui també dret a la mateixa deducció.En cas afirmatiu, haurà d'indicar el NIF de l'esmentat contribuent.

En el cas en què altres contribuents li cedeixin a vostè el dret a la percepció de la totalitat de la deducció, haurà d'indicar aquest extrem, complimentant el NIF del cedent, en tot cas.

També haurà d'indicar a les caselles corresponents l'import de la deducció que s'ha cobrat de forma anticipada, incloent, si li cedeixen el dret a la deducció, l'import cobrat també pels altres cedents

Dades relatives als pensionistes o aturats.Si estigués en la situació d'aturat, o és perceptor d'alguna pensió de la Seguretat Social, Classes Passives o de Mutualitats alternatives durant tot l'exercici haurà de marcar sol la casella que correspon a tots els mesos de l'exercici.En el cas que no fos tot l'any, haurà de marcar els mesos en què si té percepcions d'aquest tipus.Haurà també d'indicar, en cas de cessió, si els cedents, hi ha espai per a tres cedents, compleixen també tots els mesos de percepció, o, en cas contrari, indicar-ho mes a mes.

Cotitzacions a la seguretat social o mutualitat. En el cas que tingui cotitzacions durant tot l'exercici, incloses les cotitzacions dels cedents, iguals o superiors, en cada un dels mesos, al resultat de dividir 100 euros entre el nombre de persones que vagin a aplicar la deducció, o, dit d'una altra forma, si la suma de les cotitzacions de tots els contribuents amb dret a la deducció és igual o superior a 100 euros, ens haurà d'indicar sol aquest extrem a la casella corresponent.En cas diferent, haurà de reflectir les cotitzacions realitzades mensualment.Haurà també d'indicar, en cas de cessió, les mateixes dades per a la resta de cedents.Hi ha espai de fins i tot per a tres cedents.

També haurà de reflectir, en el cas de no estar obligat a presentar declaració però es presenta, si aquesta es fa en la modalitat de conjunta o individual.

Finalment, en existir un increment de la deducció, a partir de l'1 d'agost de 2018, en tenir un nombre de fills que excedeix del número mínim exigit per ser família nombrosa, general o especial, haurà de marcar la corresponent casella.