Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.9.10. Deducció per família nombrosa

Tindran dret a una deducció de fins a 1.200 euros per ser un ascendent, o un germà orfe de pare  i mare que formi part d'una família nombrosa conforme a la Llei 40/2003 de 18 de novembre de protecció a les famílies nombroses.

Si en l'esmentada Llei es qualifica a la família nombrosa de categoria especial, aquesta deducció s'incrementarà en un 100 per cent. Aquest increment no es tindrà en compte a l'efecte del límit de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Important: La condició de família nombrosa s'acredita mitjançant el títol oficial. El contribuent haurà de tenir la informació del nombre del títol oficial, la categoria i data d'efectes.

Una vegada reconeguda la condició de família nombrosa assortirà efectes des de la data de presentació de la sol·licitud de reconeixement o renovació del títol oficial.

Correspon a la Comunitat autònoma de residència del sol·licitant el reconeixement de la condició de família nombrosa, l'expedició i la renovació del títol. Aquest títol, una vegada expedit tindrà validesa en tot el territori nacional sense necessitat d'acte algun de reconeixement.

El títol tindrà validesa durant el període al que es refereix la concessió o renovació, o fins al moment que sigui procedent modificar la categoria en què es trobi classificada la unitat familiar, o deixin de concórrer les condicions exigides per tenir la consideració de família nombrosa.

Els integrants d'una família nombrosa no tenen perquè coincidir amb els membres de la unitat familiar a efectes fiscals.

Aquesta deducció minorarà la quota diferencial de l'impost. Per tant, si la seva declaració resulta per retornar incrementarà l'import de la devolució i si el resultat de la declaració és positiu minorarà l'import a pagar.

Cessió del dret a la percepció de la deducció

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació de la deducció i se cedeix el dret a un d'ells, l'import no es prorratejarà, sinó que s'aplicarà íntegrament pel contribuent en favor del qual s'hagués cedit la deducció.

Per al còmput de la deducció :

  • Es tindrà dret a la deducció els mesos en què qualsevol dels contribuents que tinguessin dret compleixi els requisits previstos.

  • Per al Col·lectiu 1 es tindran en compte de manera conjunta les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats corresponents a tots els contribuents que tinguessin dret a la deducció.

  • Per al Col·lectiu 2 no es tindrà en compte cap límit.

  • Els imports que, si escau, s'haguessin percebut anticipadament, es consideraran obtinguts pel contribuent en favor del qual s'hagués cedit la deducció.

Quan s'hagués optat per la percepció anticipada de la deducció presentant una sol·licitud col·lectiva, s'entendrà cedit el dret a la deducció a favor del primer sol·licitant.

En els restants casos s'entendrà cedit el dret a la deducció a favor del contribuent que apliqui la deducció en la seva declaració, havent de constar aquesta circumstància en la declaració de tots els contribuents que tinguessin dret a la deducció.

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb la deducció per maternitat i amb la deducció per fills amb discapacitat.

  1. 8.9.10.1. Emplenament
  2. Increment per nombre de fills que excedeixi el mínim exigit