Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.9.11.1. Emplenament

Haurà d'indicar-nos  en primer lloc,  si té dret a la deducció, la quantitat a la que tenim dret, i consignar les quantitats percebudes, si escau, com a abonament anticipat.

En cas que es complissin els requisits per tenir dret a la deducció només durant una part de l'any, haurà d'indicar el primer mes en el que té dret a la deducció, i, si escau l'últim mes amb dret a la deducció.

Si no està obligat a presentar declaració, haurà d'indicar-nos aquest extrem, detallant-nos si presenta la declaració individual o conjunta.

Dades relatives als pensionistes o desocupats. Si estigués en la situació de desocupat, o és perceptor d'alguna pensió de la Seguretat Social, Classes Passives o de Mutualitats alternatives durant tot l'exercici haurà de marcar només la casella que correspon a cada mes de l'exercici. En cas que no fora tot l'any, haurà de marcar els mesos en què si té percepcions d'aquest tipus.

Cotitzacions a la seguretat Social o mutualitat. En el cas que tingui cotitzacions durant tot l'exercici de 100 o més euros en cada mes que tingui dret a la deducció haurà d'indicar-nos només aquest extrem en la casella corresponent. En cas diferent, haurà de reflectir les cotitzacions realitzades mensualment.