Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.9.11.1.Emplenament

Haurà d'indicar-nos en primer lloc, si té dret a la deducció, la quantitat a la que tenim de dret, i consignar les quantitats percebudes, en el seu cas, com a abonament anticipat.

En el cas que es complissin els requisits per tenir dret a la deducció només durant una part de l'any, haurà d'indicar el primer mes en el que té dret a la deducció, i, en el seu cas l'últim mes amb dret a la deducció.

Si no està obligat a presentar declaració, ens haurà d'indicar aquest extrem, detallant-nos si presenta la declaració individual o conjunta.

Dades relatives als pensionistes o aturats.Si estigués en la situació d'aturat, o és perceptor d'alguna pensió de la Seguretat Social, Classes Passives o de Mutualitats alternatives durant tot l'exercici haurà de marcar sol la casella que correspon a tots els mesos de l'exercici.En el cas que no fos tot l'any, haurà de marcar els mesos en què si té percepcions d'aquest tipus.

Cotitzacions a la seguretat social o mutualitat. En el cas que tingui cotitzacions durant tot l'exercici de 100 o més euros en tots els mesos que tingui dret a la deducció ens haurà d'indicar sol aquest extrem a la casella corresponent.En cas diferent, haurà de reflectir les cotitzacions realitzades mensualment.