Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.9.5.1. Emplenament

Les dades necessàries han de reflectir-se en les caselles  0611, 0612 i 0613  de l'apartat M."Càlcul de l'Impost i Resultat de la declaració".

S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà de facilitar la informació necessària per calcular l'import de la deducció per maternitat:

  1. Haurà d'indicar en l'apartat corresponent de la finestra, el període en què realitza una activitat per compte propi o aliè, marcant els mesos de l'any 2018 en els que realitza l'activitat. Si l'activitat es realitza durant tot l'any haurà de marcar "X" en la casella indicada a l'inici de la finestra.

  2. Haurà d'indicar també l'import de les cotitzacions a la Seguretat Social (o Mutualitat alternativa) en cada mes de l'exercici 2018. No obstant això, si les cotitzacions de cada mes són iguals o superiors a 100 euros, no serà necessari consignar-les, sinó que haurà de marcar amb una "X" la casella establerta a l'efecte.

  3. Una vegada complimentats els apartats anteriors, en els supòsits d'acolliment o tutela, si existeixen diversos acollidors o tutors amb dret a la deducció haurà d'indicar el nombre de persones amb dret a la deducció.

  4. Si tingués dret a l'increment per despeses de guarderia o centres d'educació infantil autoritzats, haurà d'indicar la despesa corresponent de l'exercici 2018.
  5. Si va percebre quantitats en concepte de pagament anticipat de la deducció, haurà de consignar l'import total percebut en l'exercici 2018.