Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.9.5.2.Requisits i condicions d'aplicació

Contribuents que poden beneficiar-se de la deducció

Poden beneficiar-se d'aquesta deducció els següents contribuents de l'IRPF:

 1. Les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l'aplicació del mínim per descendents, que realitzin una activitat per compte propi o aliè pel qual estiguin donades d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.

  En el cas d'adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, la deducció es podrà practicar, amb independència de l'edat del menor, durant els tres anys següents a la data de la inscripció en el Registre Civil.Quan la inscripció no sigui necessària la deducció es podrà practicar durant els tres anys posteriors a la data de la resolució judicial o administrativa que la declari.

  El requisit de l'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat s'entendrà complert quan aquesta situació es produeixi qualsevol dia del mes.

 2. En el cas de mort de la mare, o quan la guarda i custòdia s'atribueixi de forma exclusiva al pare o, en el seu cas, a un tutor, aquest tindrà dret a la pràctica de la deducció pendent.En aquest cas el pare o tutor haurà de complir els requisits generals per a l'aplicació de la deducció establerts en el punt 1r anterior.

 3. En el supòsit d'acolliment o tutela, si existeixen alguns d'acollidors o tutors respecte al mateix acollit o tutelat el seu import s'haurà de repartir per parts iguals.

Import de la deducció i límit:

 • La quota diferencial de l'impost podrà minorar-se fins a un màxim de 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys.
 • La deducció tindrà com a límit per a cada fill les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats meritades en cada període impositiu posteriorment al naixement, adopció o acolliment.A aquests efectes es computaran les cotitzacions i quotes pels seus imports íntegres, sense prendre en consideració les bonificacions que poguessin correspondre.

Còmput de la deducció:

 • La deducció es calcularà de forma proporcional al nombre de mesos en què es compleixin de forma simultània els requisits previstos en l'apartat anterior, incloent-se el mes de naixement i no computant-se el del compliment dels tres anys.
 • En el supòsit d'existència de diversos contribuents amb dret a l'aplicació de la deducció per maternitat respecte al mateix acollit o tutelat, el seu import s'hi prorratejarà per parts iguals.

PAGAMENT ANTICIPAT DE LA DEDUCCIÓ

Es podrà sol·licitar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària l'abonament de la deducció de forma anticipada per cada un dels mesos que estiguin donats d'alta en la Seguretat Social o Mutualitat i cotitzin els terminis mínims establerts reglamentàriament.En aquests supòsits, no es minorarà la quota diferencial de l'impost.

Regularització

Si una vegada efectuats tots els pagaments corresponents a un exercici, faltessin pagaments fins a completar la deducció a què té dret, o al contrari s'haguessin efectuat pagaments als que no es té de dret, serà necessari regularitzar l'import de la deducció en la declaració de l'impost.