Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Despeses de custòdia en guarderia o centres d'educació infantil

La deducció per maternitat té un increment addicional de fins al 1000 euros anuals (amb efectes des de l'1 de gener de 2018)  quan el contribuent que tingui dret a la deducció satisfaci despeses de custòdia en guarderia o centres d'educació infantil autoritzats per fill menor de tres anys.

No obstant això, en l'exercici en el que el fill menor compleixi tres anys, aquest increment pot ser d'aplicació respecte de les despeses en què s'ha incorregut amb posterioritat al compliment d'aquesta edat fins al mes anterior en què pugui començar el segon cicle d'educació infantil.

Es consideren despeses de custòdia les quantitats que compleixin els següents requisits:

1 - Sean satisfetes a guarderies i centres d'educació infantil autoritzats.

2 - S'abonin per la inscripció o matrícula, l'assistència, en horari general o ampliat, i l'alimentació, sempre que s'hagin produït per mesos complets.

Aquest increment de la deducció per maternitat tindrà com a límit per a cada fill :

- Les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats meritades en cada període impositiu amb posterioritat al naixement o adopció. A aquests efectes, es computaran les cotitzacions  i quotes pels seus imports íntegres, sense tenir en consideració les bonificacions que pogués correspondre.

- L'import total de la despesa efectiva no subvencionada satisfet en cada període impositiu a la guarderia o centre educatiu en relacción amb aquest fill.

Aquest increment es consigna en la declaració de l'IRPF de cada exercici i no existeix possibilitat del seu pagament anticipat.

Emplenament: Haurà de consignar l'import total satisfet amb els límits establerts, en la casella habilitada a l'efecte.