Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.9.8. Deducció per ascendents amb discapacitat a càrrec

Tindran dret a percebre una deducció de fins a 1.200 euros anuals, per cada ascendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació dels mínims per ascendent i per discapacitat d'aquell ascendent.

Els contribuents tindran dret a percebre la deducció de forma proporcional al nombre de mesos en què concorrin de forma simultània la situació de discapacitat i la realització d'una activitat per compte propi o aliè per la qual s'estigui donat d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat alternativa, o bé, la percepció de prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció de la desocupació, o pensions abonades per la seguretat Social, Classes Passives o per Mutualitats de Previsió Social alternatives.

Els imports es prorratejaran en funció del nombre de mesos en què es compleixin els requisits.

La determinació del còmput del nombre de mesos per al càlcul de la deducció es tindrà en consideració la situació de discapacitat l'últim dia de cada mes.

  • Per al col·lectiu de contribuents que realitzan una activitat per compte propi o aliè amb cotitzacions (Col·lectiu 1), el límit de la deducció serà, per cadascuna de les deduccions (descendents, ascendents, família nombrosa, ascendent amb dos fills) la quantia d'aquestes cotitzacions, sense tenir en consideració les bonificacions que poguessin correspondre.

  • Per al col·lectiu que percebi prestacions del sistema de protecció de la desocupació o ser pensionista (Col·lectiu 2), no existirà aquesta limitació, tenint dret a l'aplicació de la deducció cada mes en el que, com a mínim, coincidiu la situació de discapacitat i la percepció de qualsevol classe de prestació.

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació de la deducció d'un mateix ascendent el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals. Podent-se cedir el dret a la percepció de la deducció.

Cessió del dret a la percepció de la deducció

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació de la deducció i se cedeix el dret a un d'ells, l'import no es prorratejarà, sinó que s'aplicarà íntegrament pel contribuent en favor del qual s'hagués cedit la deducció.

Per al còmput de la deducció :

  • Es tindrà dret a la deducció els mesos en què qualsevol dels contribuents que tinguessin dret compleixi els requisits previstos.

  • Per al Col·lectiu 1 es tindran en compte de manera conjunta les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats corresponents a tots els contribuents que tinguessin dret a la deducció.

  • Per al Col·lectiu 2 no es tindrà en compte cap límit.

  • Els imports que, si escau, s'haguessin percebut anticipadament, es consideraran obtinguts pel contribuent en favor del qual s'hagués cedit la deducció.

Quan s'hagués optat per la percepció anticipada de la deducció presentant una sol·licitud col·lectiva, s'entendrà cedit el dret a la deducció a favor del primer sol·licitant.

En els restants casos s'entendrà cedit el dret a la deducció a favor del contribuent que apliqui la deducció en la seva declaració, havent de constar aquesta circumstància en la declaració de tots els contribuents que tinguessin dret a la deducció.

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb la deducció per maternitat i amb la deducció per família nombrosa.

Aquesta deducció minorarà la quota diferencial de l'impost. Per tant, si la seva declaració resulta per retornar incrementarà l'import de la devolució i si el resultat de la declaració és positiu minorarà l'import a pagar.

  1. 8.9.8.1. Emplenament