Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.9.8.1. Emplenament

Encara que les dades d'aquesta deducció apareixeran en les seves caselles corresponents, l'emplenament de totes les dades necessàries es realitzaran a través de les dades personals i familiars a l'hora d'emplenar les dades identificatives.

Important : Totes les dades que li indiquem a continuació hauran de ser omplerts per cadascun dels ascendents amb discapacitat amb dret a deducció.

Per obtenir l'import de la deducció haurà d'emplenar obligatòriament les següents dades:

Si la situació d'incapacitat passa dins el període impositiu, haurà d'indicar primerament la data del reconeixement d'aquesta incapacitat. En aquest sentit, si els serveis socials de la seva Comunitat Autònoma dictaminen la condició de persona amb discapacitat, a tots els efectes, la data que haurà d'indicar és el de la sol·licitud de la incapacitat.

Igualment, si la situació de discapacitat s'extingeix durant l'exercici, haurà d'indicar la data corresponent.

Cessió del dret

Haurà d'indicar si cedeix el dret de la deducció que li pogués correspondre a un altre contribuent que tingui també dret a la mateixa deducció i pel mateix ascendent. En cas afirmatiu, haurà d'indicar el NIF d'aquest contribuent.

En el cas en què uns altres contribuents li cedeixin a vostè el dret a la percepció de la totalitat de la deducció, haurà d'indicar aquest extrem, complimentant el NIF del cedent, en qualsevol cas.

També haurà d'indicar en les caselles corresponents l'import de la deducció que s'ha cobrat de forma anticipada, incloent, si li cedeixen el dret a la deducció, l'import cobrat també pels altres cedents

Dades relatives als pensionistes o desocupats. Si estigués en la situació de desocupat, o és perceptor d'alguna pensió de la Seguretat Social, Classes Passives o de Mutualitats alternatives durant tot l'exercici haurà de marcar només la casella que correspon a cada mes de l'exercici. En cas que no fora tot l'any, haurà de marcar els mesos en què si té percepcions d'aquest tipus. Haurà de també indicar, en cas de cessió, si els cedents, hi ha espai per a tres cedents, compleixen també cada mes de percepció, o, en cas contrari, indicar-ho mes a mes.

Cotitzacions a la seguretat Social o mutualitat. En el cas que tingui cotitzacions durant tot l'exercici, incloses les cotitzacions dels cedents, iguals o superiors, a cadascun dels mesos, al resultat de dividir 100 euros entre el nombre de persones que apliquin la deducció, o, dit d'una altra forma, si la suma de les cotitzacions de tots els contribuents amb dret a la deducció és igual o superior a 100 euros, haurà d'indicar-nos només aquest extrem en la casella corresponent. En cas diferent, haurà de reflectir les cotitzacions realitzades mensualment. Haurà de també indicar, en cas de cessió, les mateixes dades per a la resta de cedents. Hi ha espai de fins a per a tres cedents.

Finalment haurà de reflectir, en el cas de no estar obligat a presentar declaració però es presenta, si aquesta es fa en la modalitat de conjunta o individual.

Només en el cas que hagi rebut abonament anticipat d'algun ascendent, pel qual no té dret al mínim per ascendents haurà d'emplenar les caselles de l'apartat “REGULARITZACIÓ DE L'ABONAMENT ANTICIPAT REBUT PER ASCENDENTS DISCAPACITATS A CÀRREC ”indicant el NIF de l'ascendent o ascendientesy el pagament a compte percebut.