Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.1.2. Construcció o ampliació d'habitatge habitual

S'assimilen a l'adquisició d'habitatge la construcció o ampliació de la mateixa, en els següents termes:

 1. La construcció de l'habitatge habitual, quan el contribuent satisfaci directament les despeses derivades de l'execució de les obres, o entregui quantitats a compte al promotor d'aquelles, sempre que finalitzin en un termini no superior a quatre anys des de l'inici de la inversió. La deducció només serà aplicable quan el contribuent hagués satisfet quantitats amb anterioritat a 1 de gener de 2013.

 2. L'ampliació d'habitatge habitual, quan es produeixi l'augment de la seva superfície habitable, mitjançant tancament de part descoberta o per qualsevol altre mitjà, de manera permanent i durant totes les èpoques de l'any. La deducció només serà aplicable quan s'hagin satisfeta quantitats per tal concepte amb anterioritat a 1 de gener de 2013 sempre que, a més, les obres estiguin acabades abans d'1 de gener de 2017. Si s'incomplís aquest termini hauran de regularitzar-se les deduccions practicades per aquest concepte.

El percentatge de deducció aplicable a la base de deducció serà en qualsevol cas del 7,50 per 100 en la part estatal, i del 7,50 per 100 en l'autonòmica, és a dir, del 15 per 100.

La Comunitat Autònoma de Catalunya ha establert en determinats supòsits percentatges específics per al tram autonòmic de la deducció.

AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS

 • CONCURS

  Si com a conseqüència de concurs, el promotor no finalitzés les obres de construcció abans de transcórrer el termini de quatre anys o no pogués efectuar l'entrega dels habitatges en el mateix termini, aquest quedarà ampliat en quatre anys més.

  En aquests casos, el termini de dotze mesos per habitar l'habitatge de manera efectiva i amb caràcter permanent començarà a comptar-se a partir de l'entrega.

  Perquè l'ampliació prevista en aquest apartat sigui efectiu, el contribuent que estigui obligat a presentar declaració per l'Impost, durant el període impositiu en què s'hagués incomplert el termini inicial, haurà d'acompanyar a la mateixa tant els justificants que acreditin les seves inversions en habitatge com qualsevol document justificatiu d'haver-se produït alguna de les referides situacions.

  En aquests supòsits, el contribuent no estarà obligat a efectuar ingrés algun per raó de l'incompliment del termini general de quatre anys de finalització de les obres de construcció.

 • ALTRES CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS

  Quan per unes altres circumstàncies excepcionals no imputables al contribuent i que suposin paralització de les obres, no puguin aquestes finalitzar-se abans de transcórrer el termini de quatre anys per finalitzar la construcció, el contribuent podrà sol·licitar de l'Administració l'ampliació del termini.

  La sol·licitud haurà de presentar-se en la Delegació o Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al seu domicili fiscal durant els trenta dies següents a l'incompliment del termini.

  En la sol·licitud hauran de figurar tant els motius que han provocat l'incompliment del termini com el període de temps que es considera necessari per finalitzar les obres de construcció, el qual no podrà ser superior a quatre anys.

  A l'efecte del que és assenyalat en el paràgraf anterior, el contribuent haurà d'aportar la justificació corresponent.

  A la vista de la documentació aportada, el Delegat o Administrador de l'Agència Estatal d'Administració Tributària decidirà tant sobre la procedència de l'ampliació sol·licitada com respecte al termini d'ampliació, el qual no haurà d'ajustar-se necessàriament al sol·licitat pel contribuent.

  Podran entendre's desestimades les sol·licituds d'ampliació que no fossin resoltes expressament en el termini de tres mesos.

  L'ampliació que es concedeixi començarà a comptar-se a partir del dia immediat següent a aquell en què es produeixi l'incompliment.