Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.1.4. Obres d'instal·lació o adequació de l'habitatge habitual de discapacitat

També podran aplicar la deducció per inversió en habitatge els contribuents que efectuïn en l'exercici pagaments per obres i instal·lacions d'adequació per a persones amb discapacitat en el seu habitatge habitual, inclosos els elements comuns de l'edifici i els que serveixin de passada necessari entre la finca i la via pública.

La deducció només serà aplicable quan s'hagin satisfeta quantitats per tal concepte amb anterioritat a 1 de gener de 2013 sempre que, a més, les obres estiguin acabades abans d'1 de gener de 2017.

Tractant-se d'obres de modificació dels elements comuns de l'edifici que serveixin de passada necessari entre la finca urbana i la via pública, així com les necessàries per a l'aplicació de dispositius electrònics que serveixin per superar barreres de comunicació sensorial o de promoció de la seva seguretat, podran aplicar també aquesta deducció els contribuents que siguin copropietaris de l'immoble en el que es trobi l'habitatge.

BASE MÀXIMA DE LA DEDUCCIÓ:

La base màxima d'aquesta deducció serà de 12.080 euros anuals, yestará constituïda per les quantitats satisfetes per l'execució de les obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual, incloses les despeses originades que hagin sigut a càrrec del contribuent amb discapacitat i, en el cas de finançament aliè, l'amortització, els interessos, el cost dels instruments de cobertura del risc de tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris regulats en l'article dinovè de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica, i altres despeses derivades de la mateixa.

En cas d'aplicació dels esmentats instruments de cobertura, els interessos satisfets pel contribuent es minoraran en les quantitats obtingudes per l'aplicació de l'esmentat instrument.

Aquest límit opera independentment de la base màxima aplicable a la deducció per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual.

PERCENTATGE DE LA DEDUCCIÓ :

El percentatge de deducció aplicable a la base de deducció serà en qualsevol cas el 10 per 100 en la part estatal, i del 10 per 100 en l'autonòmica, és a dir, el 20 per 100.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

El percentatge aplicable en el tram autonòmic de la deducció serà el 15 per 100.

EMPLENAMENT: Es consignaran les quantitats invertides pel contribuent en obres i instal·lacions d'adequació per a persones amb discapacitat de l'habitatge habitual, tenint en compte que la base màxima de deducció no podrà superar 12.080 euros anuals.