Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.1.5.Obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat

S'entén per obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual de les persones amb discapacitat aquelles que impliquin una reforma de l'interior de la mateixa, així com les de modificació dels elements comuns de l'edifici que serveixin de passada necessari entre la finca urbana i la via pública, tals com escales, ascensors, passadissos, portals o qualsevol altre element arquitectònic, o les necessàries per a l'aplicació de dispositius electrònics que serveixin per superar barreres de comunicació sensorial o de promoció de la seva seguretat.

Donaran dret a la deducció les obres i instal·lacions d'adequació que s'hagin d'efectuar a l'habitatge habitual del contribuent, per raó de la discapacitat del mateix contribuent, del seu cònjuge, o d'un parent en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat fins al tercer grau inclusivament que convisqui amb ell.

L'habitatge ha d'estar ocupat per qualsevol d'aquestes persones a títol de propietari, arrendatari, sotsarrendatari o usufructuari.

ACREDITACIÓ

Les obres i instal·lacions d'adequació hauran de ser certificades per l'Administració competent com a necessàries per a l'accessibilitat i comunicació sensorial que faciliti el desenvolupament digne i adequat de les persones amb discapacitat.

L'acreditació davant de l'Administració tributària s'efectuarà mitjançant certificat o resolució expedit per l'Institut de Migracions i Serveis Socials o l'òrgan competent de les Comunitats Autònomes en matèria de valoració de discapacitats, basant-se en el dictamen emès pels Equips de Valoració i Orientació dependents de la mateixa.