Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.4.1. Aportacions a activitats prioritàries de mecenatge amb límit del 15 per 100 de la base liquidable

Les quantitats donades o satisfetes a les entitats i institucions previstes en la Llei 49/2002 que es destinin a la realització i desenvolupament d'activitats i programes prioritaris de mecenatge, tindran dret a una deducció de:

Base de la deducció, import fins a

Percentatge de la deducció

Fins a 150 euros 80
Resta base de deducció 35

A més, si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per un import igual o superior, a cadascun d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d'aquella mateixa entitat que excedeixi 150 euros serà del 40 per cent.

Límit

La base de la deducció d'aquests donatius, no podrà excedir el 15 per 100 de la base liquidable.

Emplenament

Haurà de reflectir l'import de les quantitats donades en la casella "G" de l'Annex A.2 de la declaració.