Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.4.3. Quotes d'afiliació i aportació a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions electorals

Les quotes d'afiliació i les aportacions a Partits Polítics, Federacions, Coalicions o Agrupacions d'Electors, donen dret a una deducció del 20 per cent sobre aquestes quotes, amb un límit màxim de 600 euros anuals.

Emplenament

Haurà d'indicar en la casella M les quotes o aportacions amb dret a aquesta deducció.

LÍMIT CONJUNT DEL 10 PER 100 DE LA BASE LIQUIDABLE (ART. 69.1 Llei)

La base conjunta de les deduccions per donatius i altres aportacions en les seves diferents modalitats no podrà superar, amb caràcter general, el 10 per 100 de la base liquidable de l'exercici.

No obstant això, la base de la deducció per donatius, donacions i aportacions destinats a la realització i desenvolupament d'activitats i programes prioritaris de mecenatge podrà assolir el 15 per 100 de la base liquidable de l'exercici.

Límit: L'import conjunt de la suma de les caselles H, J i M no pot excedir el 10 per cent de la base liquidable de l'exercici. (suma de les caselles  0475 i 0840, menys l'import consignat en la casella G).

PART ESTATAL I PART AUTONÒMICA

Una vegada complimentades les dades d'aquestes deduccions, el programa distingirà la part estatal (50 per 100) i la part autonòmica (50 per 100).