Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.8.1. Condicions i requisits generals d'aplicació

En general, els contribuents que realitzin activitats econòmiques tenen dret als incentius i estímuls a la inversió empresarial establertes en la normativa de l'impost sobre societats, amb igualtat de límits i percentatges de deducció, amb dues excepcions: 

  1. Deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica (Art. 39.2 Llei de l'impost sobre Societats). Possibilitat d'aplicació sense quedar sotmesa al límit conjunt de la quota íntegra. 

  2. Aquella que permet sol·licitar, en el cas d'insuficiència de quota, l'abonament anticipat de deducció per inversió en producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals. (Art. 39.3 Llei de l'impost de Societats)

Aquests incentius només seran d'aplicació als contribuents en règim d'estimació objectiva quan així s'estableixi expressament.

No obstant això, les quantitats pendents de deduir procedents d'inversions realitzades en exercicis anteriors en els que el rendiment s'hagués determinat en el règim d'estimació directa, podran deduir-se en aquesta declaració i fins a la terminació del termini legal concedit per això, encara que els subjectes passius titulars estiguin acollits en aquest exercici al règim d'estimació objectiva.

Les inversions realitzades per entitats en règim d'atribució de rendes (societats civils que no estiguin subjectes a l'impost sobre societats, herències jacents, comunitats de béns, etc.) que determinin els seus rendiments nets en estimació directa, podran ser objecte de deducció per cadascun dels socis, hereus o comuners en proporció a la seva participació en el benefici de l'entitat (art. 8 Llei).