Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.9.1. Dotacions a la reserva per a inversions a les Canarias

Els contribuents que realitzin activitats econòmiques i determinin els seus rendiments nets mitjançant el règim d'estimació directa, tindran dret a una deducció en la quota íntegra pels rendiments nets d'explotació que es destinin a la Reserva per a Inversions a les Canarias, sempre que aquests provinguin d'activitats econòmiques realitzades mitjançant establiments situats a les Canarias.

QUANTIA DE LA DEDUCCIÓ

La deducció es calcularà aplicant el tipus mitjà de gravamen agregat (estatal i autonòmic) a les dotacions anuals a la reserva que procedeixin dels rendiments nets d'explotació de l'exercici.

Límit

La deducció per dotacions a la Reserva per a Inversions a les Canarias no podrà excedir el 80 per 100 de la part de quota íntegra de l'impost que proporcionalment correspongui a la quantia dels rendiments nets d'explotació que provinguin d'establiments situats a les Canarias. Aquest límit és calculat i controlat pel programa.

REQUISITS PER APLICAR LA DEDUCCIÓ

  1. El contribuent ha de determinar el rendiment net de les seves activitats econòmiques mitjançant el mètode d'estimació directa.

  2. Els rendiments han de procedir d'activitats econòmiques realitzades mitjançant establiments situats a les Canarias.

  3. La Reserva per a Inversions haurà de figurar en els balanços amb absoluta separació i títol apropiat, i serà indisponible ja que els béns en què s'hagi materialitzat hagin de romandre en l'empresa.

  4. Les quantitats destinades a aquesta Reserva hauran de materialitzar-se, en el termini màxim de tres anys comptats des de la data de meritació de l'impost corresponent a l'exercici en què s'hagi dotat la mateixa, en alguna de les inversions previstes en l'article 27.4 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del règim econòmic i fiscal de les Canarias (BOE de 7 de juliol).

  5. Quan la reserva per a inversions es materialitzi en actius fixos, aquests han de romandre en funcionament en l'empresa del mateix contribuent durant cinc anys com a mínim sense ser objecte de transmissió, arrendament o cessió a tercers per al seu ús. Quan la seva vida útil fora inferior a aquest període, no es considerarà incomplert aquest requisit quan es procedeixi a l'adquisició d'un altre element patrimonial que reuneixi els requisits exigits i completeu aquest període. Quan es materialitzi en valors, aquests han de romandre en el patrimoni del contribuent durant cinc anys ininterromputs.

  6. Els contribuents que es dediquin, a través d'una explotació econòmica, a l'arrendament o cessió a tercers per al seu ús d'actius fixos podran gaudir del règim de la reserva per a inversions, sempre que no existeixi vinculació, directa o indirecta, amb els arrendataris o cessionaris d'aquests béns ni es tracti d'operacions d'arrendament financer.

    La deducció per Reserva per a Inversions a les Canarias és incompatible per als mateixos béns amb la deducció per inversions en activitats econòmiques.

INCOMPLIMENT DELS REQUISITS

La disposició de la reserva per a inversions amb anterioritat al termini de manteniment de la inversió o per a inversions diferents de les previstes, així com l'incompliment de qualsevol altre dels requisits establerts, donarà lloc a la pèrdua de les deduccions practicades, i el contribuent estarà obligat a sumar a la quota líquida estatal i a la quota líquida autonòmica o complementària meritades en l'exercici en què s'hagin incomplert els requisits, les quantitats indegudament deduïdes, més els interessos de demora que corresponguin.

INVERSIONS ANTICIPADES DE FUTURES DOTACIONS 

Els contribuents podran dur a terme inversions anticipades de futures dotacions a la reserva per a inversions, sempre que compleixin els restants requisits exigits en el mateix i les esmentades dotacions es realitzin amb càrrec a beneficis obtinguts durant el període impositiu, o en els tres posteriors.

Es comunicarà l'esmentada materialització i el seu sistema de finançament conjuntament amb la declaració de l'IRPF del període impositiu en què es realitzin les inversions anticipades