Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.9.2.1.Dotacions a la reserva per a inversions en les Canàries

Els contribuents acollits al règim de la Reserva per a Inversions en les Canàries consignaran, mitjançant una finestra de captura de dades, la següent informació:

Reserva per a Inversions en les Canàries, 2015 a 2018:

 • Dotació a la reserva en els anys 2015 a 2018:es farà constar les dotacions amb dret a la deducció efectuades en aquests exercicis.

 • Materialitzacions el 2018:Haurà de consignar en l'apartat corresponent de la finestra les materialitzacions efectuades amb càrrec a les dotacions dels exercicis 2015 a 2018.

  A aquests efectes, en funció de la naturalesa de les inversions la finestra de captura de dades distingeix entre:

  • inversions previstes en el article 27.4.A), B) i D) 1r, Llei 19/1994.

  • inversions previstes en el article 27.4.C) i D) 2n a 6è, Llei 19/1994.

Pendent de materialitzar

Es farà constar, a més, l'import de la Reserva pendent de materialitzar-ne 31 de desembre de 2018.

Una vegada emplenat aquest apartat el resultat de la deducció es trasllada a les caselles  0525 i 0526 de la pàgina 16 de la declaració.

Reserva per a Inversions en les Canàries 2018:

 • Rendiments d'establiments a les Canàries:Es consignaran els rendiments d'explotació de l'exercici derivats d'establiments situats a les Canàries.

 • Dotació a la reserva el 2018:es farà constar les dotacions amb dret a la deducció efectuades el 2018.

 • Materialitzacions el 2018:Haurà de consignar en l'apartat corresponent de la finestra les materialitzacions efectuades amb càrrec a la dotació de l'exercici 2087.

A aquests efectes, en funció de la naturalesa de les inversions la finestra de captura de dades distingeix entre:

 • inversions previstes en el article 27.4.A), B) i D) 1r, Llei 19/1994.

 • inversions previstes en el article 27.4.C) i D) 2n a 6è, Llei 19/1994.

 • Pendent de materialitzar

  Es farà constar, a més, l'import de la Reserva pendent de materialitzar-ne 31 de desembre de 2018.

  Una vegada emplenat aquest apartat el resultat de la deducció es trasllada a les caselles 0525 i 0526 de la pàgina 16 de la declaració.

Informació sobre els càlculs

A títol merament informatiu, a la finestra de captura de dades es mostren els càlculs realitzats pel programa, tant en la declaració conjunta com en les declaració individuals del declarant i del cònjuge.

INVERSIONS QUE POT MATERIALITZAR-SE LES DOTACIONS REALITZADES

Les dotacions a la reserva podrà materialitzar-se en alguna de les següents inversions quan es compleixin els requisits de l'article 27.4 de la Llei 19/1994 del Règim Fiscal de les Canàries:

 1. Inversions inicials consistents en l'adquisició d'elements patrimonials nous de l'actiu fix material o immaterial com a conseqüència de:

  • La creació o ampliació d'un establiment.

  • La diversificació de l'activitat d'un establiment per a l'elaboració de nous productes.

  • La transformació substancial en el procés de producció d'un establiment.

  • Les inversions a terra, edificat o, no sempre que no s'hagin beneficiat anteriorment d'aquest règim i s'afecti:

   1. A la promoció d'habitatges protegits i siguin destinades a l'arrendament per la societat promotora.

   2. Al desenvolupament d'activitats industrials incloses en les divisions 1 a 4 de la secció primera de les tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

   3. A les zones comercials i a les activitats turístiques en els termes fixats a l'article 27.4 de la Llei 19/1994 del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries.

 2. Creació de llocs de treball relacionada de forma directa amb les inversions previstes en la lletra A, que es produeixi d'aquí a un període de sis mesos a comptar des de la data d'entrada en funcionament de l'esmentada inversió.

 3. Adquisició d'elements patrimonials de l'actiu fix material o immaterial que no pugui ser considerada com a cap inversió inicial per no reunir de les condicions establertes en la lletra A anterior, la inversió en actius que contribueixin a la millora i protecció del medi ambient al territori canari, així com aquelles despeses d'investigació i desenvolupament que reglamentàriament es determinin.

 4. Subscripció de:

  1. Accions o participacions en el capital emeses per societats com a conseqüència de la seva constitució o ampliació de capital que desenvolupin a l'arxipèlag la seva activitat, sempre que es compleixin els requisits establerts a l'article 27.4 de la Llei 19/1994

  2. Accions o participacions en el capital emeses per entitats de la Zona Especial Canària com a conseqüència de la seva constitució o ampliació de capital, sempre que es compleixin els requisits i condicions establerts en el número 1r anterior i els previstos al capítol I del títol V de la Llei 19/1994.

   Addicionalment, s'hauran de complir les següents condicions:

   L'import de l'emissió o de l'ampliació de capital serà superior a 750.000 euros.

   Almenys el 10% de l'emissió o de l'ampliació de capital serà subscrit per alguna persona o entitat que no materialitzi quantitats destinades a la reserva per a inversions en les Canàries i serà desemborsat de manera immediata després de l'atorgament de l'escriptura de constitució o ampliació de capital.

  3. Accions o participacions en el capital o en el patrimoni emeses per societats i fons de capital risc regulats en la Llei 25/2005, Reguladora de les Entitats de Capital-Risc i les seves Societats Gestores, i en fons d'inversió regulats en la Llei 35/2003, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, com a conseqüència de la seva constitució o ampliació de capital, sempre que les entitats de capital risc i els fons d'inversió participats inverteixin una quantitat equivalent de les participacions adquirides en accions o participacions representatives del capital de les societats que es refereixen els números 1 i 2 d'aquesta lletra que compleixin amb els requisits allà establerts, emeses en ocasió de la seva constitució o ampliació de capital.

  4. Títols valors de deute públic de la Comunitat Autònoma de Canàries, de les Corporacions Locals canàries o de les seves empreses públiques o Organismes autònoms, sempre que la mateixa es destini a finançar inversions en infraestructura i equipament o de millora i protecció del medi ambient al territori canari, amb el límit del cinquanta per cent de les dotacions efectuades a cada exercici.

  5. Títols valors emesos per organismes públics que procedeixin a la construcció o explotació d'infraestructures o equipaments d'interès públic per a les Administracions Públiques a les Canàries, quan el finançament obtingut amb l'esmentada emissió es destini de forma exclusiva a tal construcció o explotació, amb el límit del cinquanta per cent de les dotacions efectuades a cada exercici.
  6. Títols valors emesos per entitats que procedeixin a la construcció o explotació d'infraestructures o equipaments d'interès públic per a les Administracions Públiques a les Canàries, quan el finançament obtingut amb l'esmentada emissió es destini de forma exclusiva a tal construcció o explotació, amb el límit del cinquanta per cent de les dotacions efectuades a cada exercici i en els termes que es prevegin reglamentàriament..