Salta al contingut principal

II. EUA Devolucions. Devolució de l'impost especial per devolució a fàbrica o dipòsit fiscal de productes barrejats o contaminats.

Dades Generals

Denominació

II. EUA Devolucions. Devolució de l'impost especial per devolució a fàbrica o dipòsit fiscal de productes barrejats o contaminats.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Sol·licitud del propietari dels productes a l'Oficina gestora corresponent al lloc on es trobi els productes barrejats o contaminats. Una vegada rebuts els productes en fabrica o diposito fiscal autoritzat receptor disposarà del termini d'un mes, comptat des de la data en què l'import de la quota per retornar, hagi quedat determinat per resolució expressa o presumpta, per fer efectiu aquest import al sol·licitant de la devolució.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud de devolució de productes objecte de l'impost que hagin resultat barrejats amb un altre o contaminats.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud davant Oficina Gestora de II.EE

Tramitació. Per Oficina Gestora de IIEE

Terminació. Resolució per Oficina Gestora de IIEE

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica